Hørselstekniske hjelpemidler, akustiske tiltak og riktig pedagogisk tilrettelegging er viktige tiltak for å gi barn og unge med hørselstap så gode læringsmuligheter som mulig.  Les mer om hørselshemmede barn og unges behov for tilrettelegging i barnehage og skole her: https://www.kunnskapsbanken.net/horsel/

Akustikk

Akustikken i aktuelle undervisningsrom må kartlegges før montering av hjelpemidler. Kontroll av akustikk kan bestilles fra NAV Hjelpemiddelsentral Agder. Les mer om dette.

 

Valg av tekniske hjelpemidler

Når et hørselshemmet barn har behov for hørselstekniske hjelpemidler i undervisningen er det barnehagen/skolens ansvar å søke om de aktuelle hjelpemidlene. Foresatte samtykker på at det søkes om hjelpemidler ved å signere søknaden.

Valg av hjelpemidler er avhengig av flere faktorer som for eksempel art og grad av hørselstap, høreapparat, alder, elevens funksjon, undervisningssituasjon etc.  Hvilke hjelpemidler som er hensiktsmessige for den aktuelle eleven vil derfor ofte måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle.  Fastmonterte hjelpemidler blir montert i hovedklasserommet. Bærbare løsninger til bruk i andre klasserom bør ofte vurderes i tillegg. 

Det er viktig å tenke gjennom hvordan undervisningsopplegget skal legges opp slik at hjelpemidlene fungerer tilfredsstillende: 

 Hvor mange voksne skal være aktive inne i gruppen? Hvis flere voksne  skal være aktive samtidig, kan det være behov for 2 lærermikrofoner.  

 Hvordan skal elevene plasseres i klasserommet? Bruk av elevmikrofoner vil kunne påvirke hvordan elevene kan plasseres i klasserommet. Vanlig praksis er utlån av 1 mikrofon pr 2 elever. 

-  Er det behov for at eleven skal tas ut i mindre grupper eller være i   andre lokaler enn i det faste klasserommet? I så fall må man tenke   gjennom hvorvidt det er behov for tilrettelegging i andre lokaler. Det finnes transportabelt utstyr som kan benyttes i grupperom  eller i spesial-klasserom.

-  Hvis eleven bruker teleslynge i kombinasjon med et   lydutjevningsanlegg i hovedklasserommet, vil det også ofte være behov  for transportable hjelpemidler til turer, ekskursjoner etc. 

 

Utfylling av søknad om hørselstekniske hjelpemidler til bruk i barnehage og skole  Skjema NAV 10-07.03 hørsel :  

•   Ha postnummer og barnets fødselsnummer (11 siffer) klar for å kunne  hente ut skjema fra nav.no

•   Førstesiden printes ut og legges sammen med søknaden. Her er en  strekkode som identifiserer barnet og rett adresse for innsending til nav.

•  Dokumentasjon av helse og funksjonsnivå: Her må barnets audiogram   følge som vedlegg.Informasjon om hørselstapet innhentes fra foresatte  eller eventuelt fra Hørselssentralen ved Sørlandet sykehus HF.

o    Alle felt i søknaden fylles ut.

o    Punkt 1: Barnets personalia

o    Punkt 2: kryss av for dagligliv/skole/barnehage

o    Punkt 3: kryss av for aktuell boform

o    Punkt 4: opplysninger om barnets fastlege

o    Punkt 5: Behov for følgende informasjon: Informasjon om

      høreapparatmodell, og om høreapparatet har telespole.  Kort

      beskrivelse av hvilke hjelpemidler som er anbefalt for denne eleven. Er

      det behov for 1 eller 2 lærermikrofoner? Hvor mange elev-mikrofoner

      er det behov for (det lånes vanligvis ut 1 mikrofon pr 2 elever)? Hvis

      barnet skal benytte flere klasserom kan det være behov for bærbart

      utstyr utenfor hovedklasserom. Beskriv i så fall dette i søknaden. Hvis

     PPT eller Statped er inne i saken er dette også viktig

     informasjon for oss.

   Punkt 6: List opp hvilke hjelpemidler som er aktuelle. Liste over

      aktuelle hjelpemidler finner du her: Liste over hjelpemidler

   Punkt 7: navn på spes.ped.koordinator eller annen på skolen som har

      kunnskap om elevens situasjon. Det er viktig at den som settes opp

      her kjenner situasjonen og eventuelt kan svare på spørsmål fra NAV

      Hjelpemiddelsentral. 

o    Punkt 8: navn på den som er kontaktperson i forhold til hjelpemidlene

      på skolen. Vedkommende vil bli kontaktet i forbindelse med

      utlevering/montering av hjelpemidlene. 

   Punkt 9: Foresatte signerer for barn under 18 år.

NB! Manglende informasjon i søknaden vil forsinke prosessen, og føre til at vi ikke kan love at alle hjelpemidler er klare til skolestart

Montering av hjelpemidler Når søknaden om hjelpemidler er innvilget, vil tekniker fra Hjelpemiddelsentralen ta kontakt med skolen (kontaktperson som er oppgitt under pkt 8 i søknaden) for å avtale tid for montering. 

Flytting av hjelpemidler NAV Hjelpemiddelsentral sender ut skjema for flyttemelding hver vår. Alle barnehager og skoler skal returnere dette til Hjelpemiddelsentralen med informasjon om kommende skoleår. 

•   Nymontering eller flytting til ny barnehage/skole:

    NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for å montering og flytting av 

    hjelpemidlene.

•   Intern flytting: Barnehage, grunnskole og videregående skole må flytte

    hjelpemidlene selv. NAV Hjelpemiddelsentral bistår med opplæring og

    veiledning ved behov.