Det er alderspensjon som utgjør den klart største andelen av NAVs utbetalinger. Det ble betalt ut alderspensjon for til sammen 12,2 milliarder kroner i Agder i 2018. Den nest største posten er 6,5 milliarder til uføretrygd, mens arbeidsavklaringspenger og sykepenger følger på de neste plassene, med omkring 2,3 milliarder på hver av de to ytelsene.

686 millioner kroner ble utbetalt i dagpenger i Agderfylkene i 2018. Dette er en reduksjon på 31 prosent fra året før. Den viktigste årsaken til nedgangen er lavere arbeidsledighet. Et annet forhold som spiller inn er at mange av de som fikk dagpenger i 2015 og 2016 mister ytelsen i 2018. Andelen ledige som er i NAV og har dagpenger er lavere i desember 2018, sammenlignet med desember 2017 om vi følger gruppen fra ett år tidligere.Stønad til enslig mor og far er redusert med 25 prosent på grunn av en rekke regelendringer og omlegginger som kom i 2016.

Kontantstøtten ble økt fra kr 6000 i måneden til 7500 i august 2017. Dette er en viktig del av årsaken til at utbetalingene øker i nesten alle fylker i 2018. Aust-Agder har landets høyeste økning med 17 prosent. Økningen er på 8 prosent i Vest-Agder, som også er over landsgjennomsnittet på 3 prosent. Foreldrepenger og barnetrygd har en liten reduksjon. Dette følger naturlig befolkningsutviklingen.

AAP øker med 1 % i Agderfylkene, mens den faller i de fleste andre fylker.

- Antall AAP mottakere begynte å falle etter sommeren i 2018 for Agderfylkene, og vi må forvente at AAP utbetalingene kommer til å falle mer i 2019, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.


 Under menyen relatert informasjon oppe til høyre, finner du presentasjon av tallene.