Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,5 prosent

Ledigheten i Aust-Agder er på 2,5 prosent og utgjør 1.448 personer. Det er 20 færre enn i forrige måned og 123 færre enn for ett år siden. I Aust-Agder har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med august 2018. I august er bruttoledigheten på 3,2 prosent, det samme som i juli.
 
Ledigheten i Vest-Agder er på 2,5 prosent og utgjør 2.335 personer. Det er 24 færre enn i forrige måned og 150 færre enn for ett år siden. I Vest-Agder, som i Aust-Agder, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med august 2018. I august er bruttoledigheten på 2,9 prosent, også her likt som foregående måned.
 
Arendal og Froland kommune har høyest ledighet, begge med 2,9 prosent, deretter følger Kristiansand og Grimstad, begge med 2,8 prosent . Valle kommune har Agders laveste ledighet med 0,5 prosent. Deretter følger Sirdal med 0,8 prosent og Åseral med 0,9 prosent.
 
Blant de helt ledige i Agder-fylkene er til sammen 2.062 menn og 1.721 kvinner. 1.278 av disse er under 30 år. 
Av de ledige er 43 permitterte og 1.310 har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 1.532 delvis ledige i Aust- og Vest-Agder. 
 
På nav.no var det i august registrert 313 ledige stillinger i Aust-Agder og 918 ledige stillinger i Vest-Agder. I august 2018 var tallene henholdsvis 451 og 646. Hittil i år er det utlyst 12.456 stillinger i Agder mot 12.382 i samme periode i 2018.
 
I Agder-fylkene er det størst tilgang på ledige stillinger innenfor butikk- og salgsarbeid (261), bygg og anlegg (201) og helse, pleie og omsorg (188). 
 
Ledigheten er lavest innen akademiske yrker (46), jordbruk, skogbruk og fiske (56), og meglere og konsulenter (98). Næringene med flest ledige er butikk- og salgsarbeid (510), industriarbeid (378) og bygg og anlegg (341). Gruppen med arbeidssøkere som ikke har noen yrkesbakgrunn eller ikke har oppgitt dette til NAV utgjør nå 369 personer.
Av de som meldte seg arbeidsledige i august var det flest som ikke hadde yrkesbakgrunn eller ikke har oppgitt dette (191), deretter følger butikk og salgsarbeid (124) og barne- og ungdomsarbeid (119). Totalt 1.068 personer meldte seg ledige hos NAV i august, til sammenligning var det 930 personer som meldte seg i samme måned i fjor.
 
- De litt over 1000 som meldte seg ledige hos NAV i august utgjør 28 % av de ledige på Agder. Når vi samtidig vet at antallet arbeidsledige er likt som forrige måned, ser vi dermed at mange som var ledige også fikk seg jobb i august. Selv om ledighetstallene er stabile er arbeidsledige med andre ord en gruppe i stor endring, sier Elisabeth Blørstad.
 
 
I august ble det registrert 65.061 helt arbeidsledige i landet, ifølge tall fra NAV. Det er en nedgang på 2.025 personer sammenlignet med august i fjor. 
 
Av arbeidsstyrken i landet er det i august registrert 2,3 prosent helt arbeidsledige, i august 2018 var tallet på 2,4 prosent. Av de helt ledige mottok 44 prosent dagpenger. 
Til sammen var 76.322 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 3.118 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 
2,7 prosent av arbeidsstyrken. I samme periode i fjor utgjorde bruttoledige 2,9 prosent av arbeidsstyrken i landet.
 
Sogn og Fjordane har landets laveste ledighet med 1,5 prosent, etterfulgt av Troms med 1,7 prosent, deretter Oppland og Nordland, begge med 1,8 prosent.
Arbeidsledigheten er høyest i Østfold med 3,2 prosent, etterfulgt av Vestfold med 2,8 prosent og Oslo, Telemark og Finnmark, alle med 2,7 prosent. 
 
Fylkene med høyest bruttoledighet (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) er Østfold med 3,7 prosent etterfulgt av Oslo og Aust-Agder med 3,2 prosent. Lavest bruttoledighet har Sogn og Fjordane med 1,8 prosent etterfulgt av Troms med 2 prosent og Oppland med 2,1 prosent.