Ledigheten i Aust-Agder er på 2,4 prosent og utgjør 1.353 personer. Det er 95 færre enn i forrige måned og to flere enn for ett år siden. I Aust-Agder har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med september 2018. I september er bruttoledigheten på 3,0 prosent. I august var bruttoledigheten på 3,2 prosent.
 
Ledigheten i Vest-Agder er på 2,4 prosent og utgjør 2.242 personer. Det er 93 færre enn i forrige måned og 35 færre enn for ett år siden. I Vest-Agder, som i Aust-Agder, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med september 2018. I september er bruttoledigheten på 2,8 prosent. I august var bruttoledigheten på 2,9 prosent.
 
Froland kommune har høyest ledighet med 3,0 prosent, deretter følger Arendal med 2,8 prosent og Kristiansand med 2,7 prosent . Valle kommune har fylkets laveste ledighet med 0,2 prosent. Deretter følger Bykle med 0,5 prosent og Hægebostad med 0,8 prosent.
 
Blant de helt ledige i Agder-fylkene er til sammen 1.997 menn og 1.598 kvinner. Av de ledige er 62 permitterte og 1.304 har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 1.658 delvis ledige i Aust- og Vest-Agder. 
 
Aldersmessig er ungdom gruppen med høyest ledighet i Agder-fylkene. 1 211 av de helt ledige er under 30 år. 3,8 prosent av 20-24-åringene og 3,4 prosent i aldersgruppen 25-29 år er helt ledige.
- Det gir grunn til bekymring at ledigheten blant ungdom er høyere enn blant de andre aldersgruppene. For oss i NAV er det viktig å bidra til at ungdom klarer å fullføre videregående skole eller ta et fagbrev, sier Blørstad.

Ledige stillinger

På nav.no var det i september registrert 397 ledige stillinger i Aust-Agder og 774 ledige stillinger i Vest-Agder. I september 2018 var tallene henholdsvis 401 og 769. Hittil i år er det utlyst 13.627 stillinger i Agder mot 13.552 i samme periode i 2018.
 
I Agder-fylkene er det størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (244), industriarbeid (145) og butikk- og salgsarbeid (133). 
 
Ledigheten er lavest innen jordbruk, skogbruk og fiske (51), akademiske yrker (56) og meglere og konsulenter (91). Næringene med flest ledige er butikk- og salgsarbeid (510), industriarbeid (372) og bygg og anlegg (346). Gruppen med arbeidssøkere som mangler yrkesbakgrunn eller ikke har oppgitt dette til NAV utgjør nå 339 personer.
 
Av de som meldte seg arbeidsledige i september var det flest som ikke hadde yrkesbakgrunn eller ikke har oppgitt dette (190), deretter følger butikk og salgsarbeid (129) og helse, pleie og omsorg (91).
 
Totalt 970 personer meldte seg ledige hos NAV i september, til sammenligning var det 912 personer som meldte seg i samme måned i fjor.
 

Ledigheten i landet 

I september ble det registrert 61.314 helt arbeidsledige i landet, ifølge tall fra NAV. Det er en nedgang på 2.158 personer sammenlignet med september i fjor. 
 
Av arbeidsstyrken i landet er det i september registrert 2,2 prosent helt arbeidsledige, i september 2018 var tallet på 2,3 prosent. Av de helt ledige mottok 43 prosent dagpenger. 
 
Til sammen var 76.842 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 3.367 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. I samme periode i fjor utgjorde bruttoledige 2,8 prosent av arbeidsstyrken i landet.
 
Sogn og Fjordane har landets laveste ledighet med 1,4 prosent, etterfulgt av Troms med 1,6 prosent, deretter Oppland og Nordland, begge med 1,7 prosent.
 
Arbeidsledigheten er høyest i Østfold med 3,2 prosent, etterfulgt av Vestfold med 2,8 prosent og Oslo, Telemark og Finnmark, alle med 2,7 prosent. 
 
Fylkene med høyest bruttoledighet (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) er Østfold med 3,7 prosent etterfulgt av Oslo og Vestfold med 3,1 prosent. Lavest bruttoledighet har Sogn og Fjordane med 1,7 prosent etterfulgt av Troms med 1,9 prosent og Oppland og Nordland, begge med 2,1 prosent.