Ledigheten i Aust-Agder er på 2,6 prosent og utgjør 1.468 personer. Det er 181 flere enn i forrige måned og 252 færre enn for ett år siden. I Aust-Agder har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med juli 2018. I juli er bruttoledigheten på 3,2 prosent. I juni var bruttoledigheten på 3,1 prosent.

Ledigheten i Vest-Agder er på 2,5 prosent og utgjør 2.359 personer. Det er 321 flere enn i forrige måned og 241 færre enn for ett år siden. I Vest-Agder, som i Aust-Agder, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med juli 2018. I juli er bruttoledigheten på 2,9 prosent. I juni var bruttoledigheten på 2,7 prosent.

Iveland kommune har høyest ledighet med 3,3 prosent, deretter følger Arendal med 3 prosent og Kristiansand, Grimstad, Froland og Tvedestrand, alle med 2,8 prosent . Sirdal kommune har fylkets laveste ledighet med 0,3 prosent. Deretter følger Hægebostad og Valle med 0,7 prosent og Bykle med 1 prosent.

Blant de helt ledige i Agder-fylkene er til sammen 2.007 menn og 1.820 kvinner.

Av de ledige er 62 permitterte og 1.335 har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 1.286 delvis ledige i Aust- og Vest-Agder.

Ledige stillinger

På nav.no var det i juli registrert 284 ledige stillinger i Aust-Agder og 595 ledige stillinger i Vest-Agder. I juli 2018 var tallene henholdsvis 526 og 665. Hittil i år er det utlyst 11.225 stillinger i Agder mot 11.285 i samme periode i 2018.

I Agder-fylkene er det størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (171), Ingeniør- og IKT-fag (100) og Butikk- og salgsarbeid (91).

Ledigheten er lavest innen jordbruk, skogbruk og fiske (38), akademiske yrker (49), og meglere og konsulenter (104). Næringene med flest ledige er Butikk- og salgsarbeid (516), Barne- og ungdomsarbeid (374) og Bygg og anlegg (362).

Ledigheten i landet

I juli ble det registrert 66.37 helt arbeidsledige i landet, ifølge tall fra NAV. Det er en nedgang på 4.221 personer sammenlignet med juli i fjor.

 Av arbeidsstyrken i landet er det i juli registrert 2,4 prosent helt arbeidsledige, i juli 2018 var tallet på 2,5 prosent. Av de helt ledige mottok 46 prosent dagpenger.

Til sammen var 76.850 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 5.122 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken. I samme periode i fjor utgjorde bruttoledige 3 prosent av arbeidsstyrken i landet.

Sogn og Fjordane har landets laveste ledighet med 1,5 prosent, etterfulgt av Troms og Oppland, begge med 1,8 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Østfold med 3,2 prosent, etterfulgt av Vestfold med 2,9 prosent og Oslo og Finnmark, begge med 2,8 prosent.

Fylkene med høyest bruttoledighet (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) er Østfold med 3,7 prosent etterfulgt av Finnmark, Oslo, Vestfold og Aust-Agder med 3,2 prosent. Lavest bruttoledighet har Sogn og Fjordane med 1,8 prosent etterfulgt av Troms og Oppland med 2,1 prosent.