Ledigheten i Aust-Agder er på 2,4 prosent og utgjør 1.361 personer. Det er 39 flere enn i forrige måned og 106 flere enn for ett år siden. I Aust-Agder har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med november 2018. I november er bruttoledigheten på 3,1 prosent. I oktober var bruttoledigheten på 3 prosent.

Ledigheten i Vest-Agder er på 2,3 prosent og utgjør 2.208 personer. Det er 41 flere enn i forrige måned og 81 flere enn for ett år siden. I Vest-Agder, som i Aust-Agder, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med november 2018. I november er bruttoledigheten på 2,9 prosent. I oktober var bruttoledigheten på 2,8 prosent.

Søgne kommune har høyest ledighet med 2,9 prosent, deretter følger Arendal og Froland med 2,8 prosent og Tvedestrand med 2,7 prosent . Valle kommune har fylkets laveste ledighet med 0,3 prosent. Deretter følger Hægebostad med 0,5 prosent og Sirdal med 0,8 prosent.

Blant de helt ledige i Agder-fylkene er til sammen 2.112 menn og 1.457 kvinner. 1.206 av disse er under 30 år.Av de ledige er 80 permitterte og 1.245 har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 1.712 delvis ledige i Aust- og Vest-Agder.

Ledige stillinger

På nav.no var det i november registrert 391 ledige stillinger i Aust-Agder og 841 ledige stillinger i Vest-Agder. I november 2018 var tallene henholdsvis 344 og 751. Hittil i år er det utlyst 16.127 stillinger i Agder, dette er 7 færre stillinger enn i samme periode i 2018.

I Agder-fylkene er det størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (258), reiseliv og transport (141) og industriarbeid og serviceyrker og annet arbeid (begge grupper med 105).

Det er færrest ledige innen jordbruk, skogbruk og fiske (52), akademiske yrker (58) og undervisning (86). Næringene med flest ledige er butikk- og salgsarbeid (476), bygg og anlegg (416) og industriarbeid (361). Gruppen med arbeidssøkere som ikke har noen yrkesbakgrunn eller ikke har oppgitt dette til NAV utgjør nå 385 personer.

Av de som meldte seg arbeidsledige i november var det flest som ikke hadde yrkesbakgrunn eller ikke har oppgitt dette (166), deretter følger bygg og anlegg (143) og butikk og salgsarbeid (117). Totalt 926 personer meldte seg ledige hos NAV i november, til sammenligning var det 798 personer som meldte seg i samme måned i fjor.

Ledigheten i landet

I november ble det registrert 59.457 helt arbeidsledige i landet, ifølge tall fra NAV. Det er en nedgang på 2.977 personer sammenlignet med november i fjor.

Av arbeidsstyrken i landet er det i november registrert 2,1 prosent helt arbeidsledige, i november 2018 var tallet på 2,3 prosent. Av de helt ledige mottok 45 prosent dagpenger.Til sammen var 74.325 personer er registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 4.048 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken. I samme periode i fjor utgjorde bruttoledige 2,8 prosent av arbeidsstyrken i landet.

Sogn og Fjordane har landets laveste ledighet med 1,3 prosent, etterfulgt av Troms med 1,5 prosent og Trøndelag med 1,7 prosent.Arbeidsledigheten er høyest i Østfold med 3 prosent, etterfulgt av Vestfold med 2,6 prosent og Oslo, Finnmark og Aust-Agder, alle med 2,4 prosent.

Fylkene med høyest bruttoledighet (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) er Østfold med 3,8 prosent etterfulgt av Oslo, Telemark og Aust-Agder med 3,1 prosent. Lavest bruttoledighet har Sogn og Fjordane med 1,6 prosent etterfulgt av Troms med 1,8 prosent og Trøndelag, med 2,1 prosent.