Ledigheten i Aust-Agder er på 2,3 prosent og utgjør 1.322 personer. Det er 31 færre enn i forrige måned og 29 flere enn for ett år siden. I Aust-Agder har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med oktober 2018. I oktober er bruttoledigheten på 3 prosent. I september var bruttoledigheten også på 3 prosent.
 
Ledigheten i Vest-Agder er på 2,3 prosent og utgjør 2.167 personer. Det er 75 færre enn i forrige måned og 29 færre enn for ett år siden. I Vest-Agder, som i Aust-Agder, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med oktober 2018. I oktober er bruttoledigheten på 2,8 prosent. I september var bruttoledigheten også på 2,8 prosent.
 
Froland kommune har høyest ledighet med 2,8 prosent, deretter følger Arendal og Søgne med 2,7 prosent og Kristiansand med 2,6 prosent . Valle kommune har fylkets laveste ledighet med 0,3 prosent. Deretter følger Hægebostad med 0,8 prosent og Åseral med 0,9 prosent.
 
Blant de helt ledige i Agder-fylkene er til sammen 1.969 menn og 1.520 kvinner. 1.129 av disse er under 30 år. 
Av de ledige er 67 permitterte og 1.207 har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 1.722 delvis ledige i Aust- og Vest-Agder. 
 

Ledige stillinger

På nav.no var det i oktober registrert 445 ledige stillinger i Aust-Agder og 823 ledige stillinger i Vest-Agder. I oktober 2018 var tallene henholdsvis 497 og 990. Hittil i år er det utlyst 14.895 stillinger i Agder, dette er 144 færre stillinger enn i samme periode i 2018.
 
I Agder-fylkene er det størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (275), kontorarbeid (139) og butikk- og salgsarbeid (129). 
 
Ledigheten er lavest innen akademiske yrker (51), jordbruk, skogbruk og fiske (52) og meglere og konsulenter (83). Næringene med flest ledige er butikk- og salgsarbeid (517), industriarbeid (352) og serviceyrker og annet arbeid (344). Gruppen med arbeidssøkere som ikke har noen yrkesbakgrunn eller ikke har oppgitt dette til NAV utgjør nå 361 personer.
 
Av de som meldte seg arbeidsledige i oktober var det flest som ikke hadde yrkesbakgrunn eller ikke har oppgitt dette (221), deretter følger butikk og salgsarbeid (177) og bygg og anlegg (120). Totalt 1.114 personer meldte seg ledige hos NAV i oktober. Til sammenligning var det 979 personer som meldte seg i samme måned i fjor.
 
 

Ledigheten i landet 

I oktober ble det registrert 59.549 helt arbeidsledige i landet, ifølge tall fra NAV. Det er en nedgang på 1.982 personer sammenlignet med oktober i fjor. 
 
Av arbeidsstyrken i landet er det i oktober registrert 2,1 prosent helt arbeidsledige, i oktober 2018 var tallet på 2,2 prosent. Av de helt ledige mottok 45 prosent dagpenger. 
 
Til sammen var 73.766 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 2.753 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. I samme periode i fjor utgjorde bruttoledige 2,8 prosent av arbeidsstyrken i landet.
 
Sogn og Fjordane har landets laveste ledighet med 1,2 prosent, etterfulgt av Troms med 1,5 prosent, deretter Oppland og Trøndelag, begge med 1,7 prosent.
 
Arbeidsledigheten er høyest i Østfold med 3 prosent, etterfulgt av Vestfold med 2,6 prosent og Oslo og Finnmark, begge med 2,4 prosent. 
 
Fylkene med høyest bruttoledighet (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) er Østfold med 3,8 prosent etterfulgt av Oslo og Telemark med 3,1 prosent. Lavest bruttoledighet har Sogn og Fjordane med 1,6 prosent etterfulgt av Troms med 1,8 prosent og Trøndelag med 2,1 prosent.