Ledigheten i Aust-Agder er på 2,3 prosent og utgjør 1.287 personer. Det er 55 flere enn i forrige måned og 111 færre enn for ett år siden. I Aust-Agder har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med juni 2018. I juni er bruttoledigheten på 3,1 prosent. I mai var bruttoledigheten på 3,3 prosent.
 
Ledigheten i Vest-Agder er på 2,2 prosent og utgjør 2.038 personer. Det er 87 flere enn i forrige måned og 224 færre enn for ett år siden. I Vest-Agder, som i Aust-Agder, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med juni 2018. I juni er bruttoledigheten på 2,7 prosent. I mai var bruttoledigheten på 2,8 prosent.
 
Songdalen og Iveland kommune har høyest ledighet med 2,7 prosent, deretter følger Arendal og Froland, begge med 2,6 prosent. Valle kommune har Agders laveste ledighet med 0,3 prosent. Deretter følger Hægebostad og Sirdal med 0,5 prosent og Audnedal med 0,8 prosent.1.250 har innvandrerbakgrunn. 
 
Blant de helt ledige i Agder-fylkene er til sammen 1.874 menn og 1.451 kvinner. 1.127 av disse er under 30 år. 
Av de ledige er 60 permitterte. I tillegg til de helt ledige er det 1.696 delvis ledige i Aust- og Vest-Agder. 
 

Ledige stillinger

På nav.no var det i juni registrert 454 ledige stillinger i Aust-Agder og 793 ledige stillinger i Vest-Agder. I juni 2018 var tallene henholdsvis 444 og 972. Hittil i år er det utlyst 10.343 stillinger i Agder mot 10.094 i samme periode i 2018.
 
I Agder-fylkene er det størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (269), ingeniør- og IKT-fag (131) og butikk- og salgsarbeid (110).
 
Ledigheten er lavest innen jordbruk, skogbruk og fiske (40), akademiske yrker (41), og meglere og konsulenter (87). Næringene med flest ledige er butikk- og salgsarbeid (488), bygg og anlegg (341) og industriarbeid (319). 
 

Ledigheten i landet 

I juni ble det registrert 60.093 helt arbeidsledige i landet, ifølge tall fra NAV. Det er en nedgang på 645 personer sammenlignet med juni i fjor. 
 
Av arbeidsstyrken i landet er det i juni registrert 2,1 prosent helt arbeidsledige, i juni 2018 var tallet på 2,2 prosent. Av de helt ledige mottok 45 prosent dagpenger. 
 
Til sammen var 73.451 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 2.612 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 
2,6 prosent av arbeidsstyrken. I samme periode i fjor utgjorde bruttoledige 2,7 prosent av arbeidsstyrken i landet.
 
Sogn og Fjordane har landets laveste ledighet med 1,3 prosent, etterfulgt av Troms med 1,6 prosent og Oppland med 1,7 prosent.
 
Arbeidsledigheten er høyest i Østfold med 2,9 prosent, etterfulgt av Finnmark og Vestfold, begge med 2,6 prosent. 
Fylkene med høyest bruttoledighet (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) er Østfold med 3,6 prosent etterfulgt av Finnmark, Oslo og Aust-Agder med 3,1 prosent. Lavest bruttoledighet har Sogn og Fjordane med 1,6 prosent etterfulgt av Troms og Oppland med 2 prosent.