Ledigheten i Aust-Agder er på 2,2 prosent og utgjør 1.232 personer. Det er 67 færre enn i forrige måned og 114 færre enn for ett år siden. I Aust-Agder har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med mai 2018. I mai er bruttoledigheten på 3,3 prosent. I april var bruttoledigheten på 3,4 prosent.
 
Ledigheten i Vest-Agder er på 2,1 prosent og utgjør 1.951 personer. Det er 96 færre enn i forrige måned og 217 færre enn for ett år siden. I Vest-Agder, som i Aust-Agder, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med mai 2018. I mai er bruttoledigheten på 2,8 prosent. I april var bruttoledigheten på 2,9 prosent.
Grimstad, Tvedestrand og Froland kommune har høyest ledighet med 2,5 prosent. Valle kommune har fylkets laveste ledighet med 0,2 prosent. Deretter følger Vegårshei og Sirdal med 0,6 prosent og Åseral med 0,7 prosent.
 
Blant de helt ledige i Agder-fylkene er til sammen 1.801 menn og 1.382 kvinner. 1.005 av disse er under 30 år. 
Av de ledige er 56 permitterte og 1.176 har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 1.622 delvis ledige i Aust- og Vest-Agder. 
 

Ledige stillinger

På nav.no var det i mai registrert 578 ledige stillinger i Aust-Agder og 1.016 ledige stillinger i Vest-Agder. I mai 2018 var tallene henholdsvis 584 og 1.130. Hittil i år er det utlyst 9.096 stillinger på Agder mot 8.678 i samme periode i 2018.
 
I Agder-fylkene er det størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (258), undervisning (175) og butikk- og salgsarbeid (164).
Ledigheten er lavest innen jordbruk, skogbruk og fiske (39), akademiske yrker (48), og undervisning (64). Næringene med flest ledige er butikk- og salgsarbeid (460), bygg og anlegg (347) og industriarbeid (321). 
 
I vår har NAV gjennomført bedriftsundersøkelsen hvor over 800 virksomheter har deltatt. Resultatet viser forventninger om vekst på Agder, og behov for hele 2700 nye arbeidstakere det neste året. 
 
- Dette gir oss en unik sjanse til å få flere av dem som står lengst unna arbeidsmarkedet inn i varig jobb. I bedriftsundersøkelsen var det svært gledelig at flertallet av bedriftene svarte at de er villige til å inkludere folk med hull i CVen og andre som faller inn under regjeringens inkluderingsdugnad, sier Elisabeth Blørstad.

Ledigheten i landet 

I mai ble det registrert 59.813 helt arbeidsledige i landet, ifølge tall fra NAV. Det er en nedgang på 195 personer sammenlignet med mai i fjor. 
 
Av arbeidsstyrken i landet er det i mai registrert 2,1 prosent helt arbeidsledige, i mai 2018 var tallet på 2,2 prosent. Av de helt ledige mottok 47 prosent dagpenger. 
Til sammen var 75.622 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 2.599 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken. I samme periode i fjor utgjorde bruttoledige 2,8 prosent av arbeidsstyrken i landet.
 
Sogn og Fjordane har landets laveste ledighet med 1,4 prosent, etterfulgt av Troms med 1,6 prosent og Oppland og Trøndelag, begge med 1,7 prosent.
Arbeidsledigheten er høyest i Østfold med 2,8 prosent, etterfulgt av Finnmark og Vestfold, begge med 2,7 prosent. 
 
Fylkene med høyest bruttoledighet (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) er Østfold med 3,6 prosent etterfulgt av Finnmark og Aust-Agder med 3,3 prosent. Lavest bruttoledighet har Sogn og Fjordane med 1,8 prosent og Oppland med 2 prosent.