Frivillig yrkesskadetrygd

Selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne frivillig trygd for å få yrkesskadedekning.

Yrkesskadedekning gir rett til særytelser ved yrkesskade.

Personer under 67 år som i sin ervervsmessige virksomhet har en forventet årsinntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp, kan tegne frivillig yrkesskadetrygd. 

Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende og frilansere tegnes for minst ett kalenderår.

Når gjelder trygden fra?

Trygden gjelder fra det tidspunktet NAV mottok søknaden. Har du søkt om frivillig trygd fra et bestemt framtidig tidspunkt, gjelder trygden fra dette tidspunktet. Merk at trygden bare trer i kraft dersom premien er betalt innen fire uker etter at du har fått melding om at søknaden er innvilget.

Hvordan beregnes premien og når skal den betales?

Årlig premie utgjør 0,4 prosent av forventet årsinntekt utenfor tjeneste. Premien for tegningsåret beregnes fra og med den måneden trygden gjelder fra. Det skal ikke betales premie for inntekter som overstiger 12 ganger grunnbeløpet på det tidspunktet trygden gjelder fra.

Premien skal betales forskuddsvis for hvert enkelt kalenderår.

Opphør

Den frivillige yrkesskadetrygden opphører ved utgangen av kalenderåret dersom premien for det neste året ikke er betalt innen fire uker etter skriftlig påkrav.

Søknadsskjema finner du under Skjema.