Forsikring for små bedrifter

  • Samlede lønnsutbetalinger i året før må ikke overstige 40 ganger grunnbeløpet
  • Lønnsutbetalingene må meldes til a-inntekt hver måned
  • ved utgangen av det kvartalet arbeidsgiveren sier den opp skriftlig
  • ved utgangen av det kvartalet arbeidsgiveren har betalt premie, hvis arbeidsgiveren ikke betaler premie for neste kvartal
  • ved utgangen av forsikringsåret (30.juni), hvis samlede lønnsutbetalinger for foregående kalenderår overstiger 40 ganger folketrygdens grunnbeløp med minst 10 prosent
  • fra den dag virksomheten opphører