Forsikring for jordbrukere og reindriftsutøvere

 • 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 1.–16. sykefraværsdag 
 • resultatregnskap per måned som opplyser om brutto inntekt, fradrag og netto næringsinntekt
 • personinntektsskjema fra forrige år
 • budsjett for innebærende år/neste år for nystartet virksomhet.
 • dokumentasjon på innbetalt forskuddskatt
 • utskrevet grunnlag for forskuddsskatt for næring fra Skatteetaten
 • frilanser med forsikring
 • arbeidsledig
 • ved utgangen av det halvåret skriftlig oppsigelse er mottatt av NAV
 • ved utgangen av det halvåret du har betalt premie for, hvis du ikke betaler premie for neste halvår innen fristen som er oppgitt i varsel fra NAV
 • fra den dagen næringsdriften din opphører
 • fra den dagen du har brukt opp sykepengerettighetene dine