Forsikring for frilansere

Frilansere uten forsikring har rett til sykepenger med 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag. Du kan forsikre deg for å få bedre dekning når du blir sykmeldt.

Maksimalt sykepenge- og premiegrunnlag er seks ganger folketrygdens grunnbeløp

Hvordan søker du? 

Du søker om forsikring på skjema NAV 08-36.05. Hvis NAV innvilger søknaden din, gjelder forsikringen fra den dagen NAV mottok søknaden. 

Hva slags forsikring kan du få? 

Du kan få 

  • 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 1.–16. sykefraværsdag 

Premiesatsen for denne forsikringen finner du i vedlegg 4 til kap 8. 

Forsikringspremien er fradragsberettiget.

Du kan velge å motta fakturaen som en e-faktura. Hvis du innvilges forsikring, vil du få nærmere informasjon om hvordan du kan opprette e-faktura i vedtaket.

Hvordan regner NAV ut premiegrunnlaget ditt? 

Frilansere får sykepenger på grunnlag av inntekter som frilanser. NAV regner ut premiegrunnlaget på bakgrunn av inntekter som frilanser som rapporteres til a-ordningen for de tre siste kalendermånedene  før du søker om forsikring. Premiegrunnlaget er en anslått forventet årsinntekt som frilanser.

Det er viktig å være klar over at sykepengegrunnlaget ikke nødvendigvis er det samme som premiegrunnlaget. Det betyr at NAV kan regne ut at du skal ha et sykepengegrunnlag som er lavere eller høyere enn premiegrunnlaget du har forsikret deg for.

Når trer forsikringen i kraft? 

Du må ha hatt forsikring i fire uker for at du skal kunne få sykepenger som forsikret. Ventetiden regnes fra den dagen NAV mottok søknaden. 

Det er ingen ventetid hvis du søker om forsikring innen 16 kalenderdager etter at du sist var sykepengedekket som 

  • arbeidstaker
  • næringsdrivende med forsikring
  • arbeidsledig 

Hva skjer hvis du blir sykmeldt i ventetiden? 

Du får da sykepenger som frilanser uten forsikring, det vil si med 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag. I slike tilfeller skal du ikke betale premie så lenge du er sykmeldt. 

Les mer om sykepenger til frilansere.

Hva skjer i forsikringsåret? 

Forsikringsåret går fra 1. januar til 31. desember. NAV  beregner nytt forsikringsgrunnlag i slutten av hvert år.

Når opphører forsikringen? 

Forsikringen opphører 

  • ved utgangen av det halvåret skriftlig oppsigelse er mottatt av NAV
  • ved utgangen av det halvåret du har betalt premie for, hvis du ikke betaler premie for neste halvår innen fristen som er oppgitt i varsel fra NAV
  • fra den dagen frilansvirksomheten din opphører
  • fra den dagen du har brukt opp sykepengerettighetene dine 

Du kan ikke si opp forsikringen hvis du er sykmeldt. Hvis premien ikke er betalt innen forfall, kan NAV trekke utestående premie i sykepengeutbetalingen.

Når forsikringen din opphører, kan du tidligst tegne ny forsikring fra neste termin for premieinnbetaling, som enten er 1. januar eller 1. juli.

Frivillig yrkesskadetrygd

Selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne frivillig trygd for å få yrkesskadedekning. Les mer om frivillig yrkesskadetrygd.