Dersom dei utset innsendingane, kan utbetalinga frå NAV til den enkelte tilsette eller arbeidsgivaren bli forseinka.

Kva er digital inntektsmelding?

Arbeidsgivaren skal sende digital inntekstmelding når arbeidstakaren skal ha sjukepengar, foreldrepengar, svangerskapspengar, pleiepengar, omsorgspengar eller opplæringspengar. Inntektsmeldinga kan sendast frå eige lønns- og personalsystem hos arbeidsgivaren eller frå altinn.no. Meldinga inneheld inntektsopplysningar og annan informasjon NAV treng for å behandle søknaden som arbeidstakaren har sendt.

Gå til inntektsmelding i Altinn 

Berre digital innsending fra 1. januar 2019

Frå 1. januar 2019 må arbeidsgivaren sende digital inntektsmelding for å gi opplysningar om arbeidstakarar som skal ha sjukepengar, foreldrepengar, svangerskapspengar, omsorgspengar, pleiepengar eller opplæringspengar. Det er ikkje lenger mogleg å bruke papirskjemaet når arbeidstakaren har første fråværsdagen 1. januar 2019 eller seinare.

Når skal inntektsmeldinga sendast?

Når det dreier seg om sjukepengar, skal inntekstmeldinga sendast så snart arbeidsgivarperioden er over.

Når det dreier seg om foreldrepengar, skal inntektsmeldinga sendast tidlegast fire veker før arbeidstakaren skal ha foreldrepengar. Dersom den tilsette startar med å utsetje, må du gi opp den første dagen i utsetjinga som startdato for foreldrepengeperioden i inntektsmeldinga.

Når det dreier seg om svangerskapspengar, omsorgspengar, pleiepengar eller opplæringspengar, skal inntektsmeldinga sendast samtidig med søknaden.

Kven kan sende inntektsmelding?

For å sende inntektsmeldinga må du eller lønns- og personalsystemet ditt ha ein av desse tilgangane i Altinn:

  • ansvarleg revisor
  • lønns- og personalmedarbeidar
  • rekneskapsførar lønn
  • rekneskapsførar med signeringsrett
  • rekneskapsførar utan signeringsrett
  • revisormedarbeidar
  • kontaktperson NUF

Her finn du meir informasjon og ei oversikt over alle Altinn-rollene.

Spørsmål og svar om digital inntektsmelding

– Gjeld digital inntektsmelding alle ytingane som er i dagens papirskjema?

Ja, ho gjeld for sjukepengar, foreldrepengar, svangerskapspengar, omsorgspengar, pleiepengar og opplæringspengar.

– Gjeld digital inntektsmelding også for sjølvstendig næringsdrivande/frilansarar?

Nei. Denne inntektsmeldinga gjeld berre for arbeidstakarar. Sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar må sende inntektsopplysningar sjølve, anten frå skjemarettleiaren eller i posten. Er du i tvil om kva som gjeld deg? Sjekk kva type inntekt du har.

– Kva om arbeidstakaren skal ta ferie eller jobbe i foreldrepengeperioden?

Dersom den tilsette ønskjer å ta ferie eller jobbe i foreldrepengeperioden og dette ikkje var avtalt ved oppstart, må arbeidsgivaren sende endra inntektsmelding og leggje inn perioden med ferie og/eller jobb.

Kva når far skal utsetje fedrekvoten?

Når far startar foreldrepengeperioden med ei utsetjing, er det denne datoen som skal leggjast inn som startdato for foreldrepengeperioden i inntektsmeldinga.

Kva om arbeidsgivaren ikkje har lønns- og personalsystem?

Dei sender inntektsmeldinga digitalt frå altinn.no.

Kva om leverandøren ikkje oppgraderer lønns- og personalsystemet?

Då må arbeidsgivaren bruke altinn.no, fram til leverandøren oppgraderer systemet.

Forsvinn papirskjemaet 08-30.01?

Frå 1. januar 2019 må arbeidsgivaren sende inntektsopplysningar digitalt når arbeidstakaren har første fråværsdagen den 1. januar 2019 eller seinare (nye berekningsreglar).

Arbeidsgivaren kan berre bruke papirskjemaet for dei som har første fråværsdagen i 2018 (gamle berekningsreglar).

Kvifor blir inntektsskjemaet digitalisert?

Det er ein del av moderniseringa i NAV. Framover vil arbeidsgivarar få fleire digitale tenester som gjer det enklare å utveksle informasjon med NAV på nett.

Kva er forskjellen på inntektsmelding og a-melding?

Den største forskjellen er at inntektsmeldinga ber om fleire opplysningar knytte til saka det gjeld – for eksempel om arbeidsgivaren skal ha refusjon, eller om arbeidstakaren skal ha ferie eller jobbe i perioden med pengar frå NAV.