For at du som arbeidsgiver skal få refusjon, eller den ansatte skal få utbetaling, må du sende inntektsmelding til NAV. Husk å krysse av i inntektsmeldingen for hvilken ytelse det gjelder. 

Det er kun mulig å benytte digital inntektsmelding

Normalt kan du kreve refusjon for tre måneder tilbake i tid. På grunn av koronautbruddet er foreldelsesfristen for 2020 midlertidig utvidet slik at refusjon kan gis for opptil ni måneder før kravet ble satt frem. Denne fristen er absolutt ved refusjon til deg som arbeidsgiver. Se hvordan du kan endre bankkontonummer for refusjoner fra NAV.

Omsorgspenger

På grunn av Korona-utbruddet er reglene for uttak og refusjon av omsorgspenger midlertidig endret frem til 31. desember 2020. I 2020 dobles antall dager ansatte kan bruke omsorgsdager, og antall dager arbeidsgiver må betale reduseres fra ti til tre. 

Som arbeidsgiver skal du fortsatt forskuttere lønn til ansatte som har rett til omsorgspenger. Du fører opp omsorgsdager fra dag fire og sender krav om refusjon til NAV i inntektsmeldingen. 

Fra og med 13. mars kan du som arbeidsgiver få refusjon fra 4. dag. Har du betalt ut 3 dager eller mer tidligere i 2020, kan du få refusjon fra og med 13. mars 2020. 

Dette betyr at de 3 dagene som du som arbeidsgiver dekker kan ha vært før 13. mars 2020. 

Har du for eksempel betalt ut 5 dager før 13. mars, kan du få refusjon fra og med 13. mars 2020 fordi det allerede er betalt ut mer enn de 3 dagene du som arbeidsgiver skal dekke.

Du kan ikke søke om refusjon frem i tid.

De midlertidige endringene innebærer også at du som arbeidsgiver i 2020 ikke kan kreve legeerklæring fra 4. dag fra ansatte som tar ut omsorgsdager.

NAV må behandle kravene manuelt og det vil derfor ta noe tid før lønnen blir refundert. For å sikre en mest mulig effektiv håndtering ber vi om at arbeidsgivere

  • så langt det er mulig samler opp omsorgsdagene og ikke sender for hyppige inntektsmeldinger
  • holder oversikt over antall omsorgsdager den ansatte har rett på og benyttet seg av, slik at endringer og omgjøringer unngås 

Ansatte som blir permitterte må registrere seg som arbeidssøker og søke dagpenger. Ansatte som er 100 prosent permitterte har ikke rett til å bruke omsorgsdager. Ansatte som er delvis permitterte kan ha rett til å bruke omsorgsdager for de dagene han eller hun skulle ha vært på jobb hvis barnehagen eller skolen er stengt.

Les mer om omsorgspenger og hva som bestemmer antall dager den ansatte har rett på.  

Pleiepenger

Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Det er ingen arbeidsgiverperiode for arbeidstakere som mottar pleiepenger, arbeidstakeren får pleiepenger fra NAV fra første dag. Men arbeidsgiveren kan forskuttere pleiepengene og kreve refusjon fra NAV.

Les mer om pleiepenger for sykt barn og pleiepenger i livets sluttfase

Opplæringspenger

Opplæringspenger beregnes på samme måte som sykepenger og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Det er ingen arbeidsgiverperiode ved opplæringspenger. Arbeidstakere får opplæringspenger fra NAV fra første dag. Arbeidsgiveren kan forskuttere opplæringspengene og kreve refusjon fra NAV.

Les mer om opplæringspenger.

------------

Les mer om de nye beregningsregler for pleie-, omsorg og opplæringspenger fra 2019.