Utgangspunktet for den aktuelle månedsinntekten 

Det er arbeidsinntekten som fremkommer av inntektsmeldingen som er utgangspunktet for fastsettelsen av den aktuelle månedsinntekten.

Inntekt som er resultat av arbeidstakerens arbeidsinnsats 

For at en inntekt skal tas med i beregningen av månedsinntekten, må den være resultat av arbeidstakerens arbeidsinnsats. Inntekten må også ha falt bort på grunn av arbeidsuførheten.  

Lønnsinntekt og bonus 

Med lønnsinntekt menes kontantytelser som eksempelvis fastlønn og timelønn. 

Bonus som er direkte knyttet til arbeidstakerens egen innsats eller resultater skal tas med i beregningsgrunnlaget. Det er en forutsetning at bonusen faller bort under sykefraværet. Bonus omfatter eksempelvis resultatbonus, deling av overskudd og gratiale.   

Prosentlønn, provisjon og akkordlønn anses ikke som bonus og skal alltid tas med i beregningen av sykepengegrunnlaget.  

Tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold 

Noen arbeidstakere har tillegg for ubekvem arbeidstid eller ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold. Ulempetillegg kan eksempelvis være turnustillegg, skifttillegg eller utetillegg. Sistnevnte er tillegg som utbetales til personer som gjør tjeneste i utlandet. Tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold vurderes som en del av arbeidstakerens ordinære lønn. Tilleggene skal derfor tas med i beregningen av den aktuelle månedsinntekten. 

Godtgjørelse for 1. og 17. mai og bevegelige helligdager 

Godtgjørelse for 1. og 17. mai og bevegelige helligdager skal tas med ved beregningen av månedsinntekten.

Utgiftsgodtgjørelser 

Godtgjørelser som skal dekke utgifter ved arbeidsutførelsen skal tas med i beregningen hvis de medfører overskudd. Dette overskuddet anses som en del av lønnsinntekten. Overskuddet gis den verdien som benyttes ved forskuddstrekk av skatt. Det er det trekkpliktige beløpet som arbeidsgiver innrapporterer til a-ordningen som skal inngå i sykepengegrunnlaget.     

Utgiftsgodtgjørelser omfatter eksempelvis diettgodtgjørelse, bilgodtgjørelse, verktøygodtgjørelse og smussgodtgjørelse. Andre utgiftsgodtgjørelser kan også omfattes.  

Overtidslønn 

Overtidsgodtgjørelse skal som hovedregel ikke medregnes som en del av beregningsgrunnlaget. Overtidslønn er inntekt opparbeidet for arbeid utover alminnelig arbeidstid.    

Godtgjørelse for fast overtid skal rapporteres til a-ordningen som fast tillegg. Det skal regnes med i beregningsgrunnlaget.  

Feriepenger og naturalytelser  

Feriepenger 

Feriepenger skal ikke tas med i beregningen av den aktuelle månedsinntekten.

Hvis det i beregningsperioden er utbetalt feriepenger i stedet for lønn, eller det er avviklet ferie uten lønn, skal beregningsgrunnlaget settes lik den ordinære lønnen personen ville hatt hvis det ikke hadde blitt avviklet ferie.  

Naturalytelser 

Faller naturalytelsen bort fra første fraværsdag, skal beløpet den utgjør inngå i beregningsgrunnlaget. Dette beløpet skal også medregnes når det vurderes om det foreligger 25 prosent avvik. 

Hvis naturalytelsene opphører i perioden med sykmelding, skal de tas med i beregningen av sykepenger fra det tidspunktet de bortfaller. Naturalytelsene beregnes med den verdi som benyttes ved forskuddstrekk av skatt. For at bortfalte naturalytelser skal tas med i beregningsgrunnlaget, må Arbeids- og velferdsetaten motta melding om bortfallet.