Beregningsperioden er endret fra 4 uker til 3 måneder

I det nye regelverket er dette hovedregelen for beregning:

  • Arbeidsgiver skal fastsette grunnlaget for ytelsen til en månedsinntekt.
  • Månedsinntekten skal som hovedregel fastsettes ut fra et gjennomsnitt av den inntekten som er rapportert til a-ordningen i de tre siste kalendermånedene før første fraværsdag.

Hovedregelen gjelder også for arbeidstakere med skiftende arbeidsperioder eller inntekter.

Eksempel:

Kari Nordmann skal ha pleiepenger fra 7. januar 2019 (første fraværsdag). Pleiepengene skal derfor beregnes etter nye regler. Det er Karis gjennomsnittlige månedsinntekt for oktober, november og desember 2018 du skal bruke når du skal regne ut pleiepengene.

Ola Nordmann skal ha pleiepenger fra 28. desember 2018 (første fraværsdag). Derfor skal du beregne pleiepengene hans etter gamle regler. 

Unntak fra hovedregelen

Det er noen unntak fra hovedregelen det er viktig for deg som arbeidsgiver å være klar over når du skal regne ut grunnlaget til arbeidstakeren:

  • Hvis arbeidsforholdet har vart så kort tid at det ikke er rapportert inntekt til a-ordningen for tre hele kalendermåneder, skal du bruke inntekten i den perioden arbeidsforholdet har vart. Du må regne om inntekten i perioden til en månedsinntekt.
  • Hvis arbeidstakeren har fått en varig lønnsendring i eller etter beregningsperioden, men før første fraværsdag, skal du bruke perioden etter lønnsendringen.
  • Hvis arbeidstakeren har hatt lovlig fravær uten lønn i beregningsperioden, skal du bruke den inntekten arbeidstakeren ville hatt hvis han eller hun hadde vær i jobb. Fraværet vil vanligvis være ulønnet permisjon eller ferie uten lønn. 

Tillegg som skal regnes med

Tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold skal fortsatt regnes med. Etter de nye reglene skal du også ta med godtgjørelser for 1. og 17. mai og bevegelige helligdager som arbeidstakeren opparbeider seg som et tillegg per arbeidstime.  

Les mer om hvilke inntekter som inngår i beregning av månedsinntekten.