Inntektsmelding

Arbeidsgivere må sende digitale inntektsmeldinger til NAV i tide.

Hvis innsendingene utsettes, kan utbetalingen fra NAV til den enkelte ansatte eller arbeidsgiver bli forsinket.

info
For inntektsmeldinger som går via Altinn: Det skal ikke lenger oppgis ferie når det gjelder sykepenger, omsorgspenger, opplæringspenger eller pleiepenger. NAV legger arbeidstakerens opplysninger til grunn.

For foreldrepenger ble kravet om å melde fra om ferie fjernet allerede i 2019. For svangerskapspenger er det slik at det fremdeles må meldes fra om ferie på inntektsmeldingen. 

Nytt om arbeidsgiverperiode

Arbeidsgiveren kan nå bruke to nye valg i nedtrekksmenyen når det skal begrunnes at det ikke er en ny arbeidsgiverperiode: 

«Mindre enn 16 dager siden arbeidet ble gjenopptatt pga lovpålagt ferie eller avspasering».

Denne begrunnelsen kan benyttes ved følgende sykdomsforløp:

 1. Arbeidstakeren har en periode med sykdomsfravær som omfatter en full arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager
 2. Deretter tar arbeidstakeren ut lovpålagt ferie uten at arbeidet gjenopptas
 3. Arbeidstakeren gjenopptar arbeidet i minst én dag
 4. Et nytt sykdomsfravær oppstår innen 16 dager siden arbeidet ble gjenopptatt.
 5. Det er mer enn 16 dager mellom de to sykefraværene i punkt 1 og 4.

I dette tilfellet er det ikke en ny arbeidsgiverperiode i det nye fraværet, men det må sendes ny inntektsmelding der man benytter det nye valget i nedtrekksmenyen. 

Det andre nye valget:

«Arbeidstakeren har ikke gjenopptatt sin stillingsandel fullt ut etter forrige sykefravær»

Denne begrunnelsen kan benyttes ved følgende sykdomsforløp:

 1. Arbeidstakeren har en periode med sykdomsfravær som omfatter en full arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager.
 2. Arbeidstakeren gjenopptar arbeidet, men ikke i den utstrekning arbeidsavtalen tilsier.
 3. Et nytt sykdomsfravær oppstår uavhengig av om det er mer eller mindre enn 16 dager siden arbeidet ble gjenopptatt som beskrevet i punkt 2.

I dette tilfellet er det ikke en ny arbeidsgiverperiode i det nye fraværet, men det må sendes ny inntektsmelding der man benytter dette valget i nedtrekksmenyen. 

Hva er forskjellen på inntektsmelding og a-melding?

Den viktigste forskjellen er at inntektsmeldingen etterspør flere opplysninger knyttet til saken det gjelder. For eksempel fraværsperioder, om arbeidsgiveren skal ha refusjon, og (for sykepenger) opplysninger om arbeidsgiverperiode.

Hvem kan sende inntektsmelding?

For å sende inntektsmeldingen må du eller ditt lønns- og personalsystem ha en av disse tilgangene i Altinn:

 • Ansvarlig revisor
 • Lønn og personalmedarbeider
 • Regnskapsfører lønn
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Revisormedarbeider
 • Kontaktperson NUF

Her finner du mer informasjon og en oversikt over alle Altinn-rollene.  

Når skal inntektsmelding sendes?

Ved sykepenger skal inntektsmelding sendes så snart arbeidsgiverperioden er over.

Ved foreldrepenger må inntektsmeldingen sendes så snart som mulig etter at det er fire uker igjen til foreldrepengeperioden starter. Hvis den ansatte starter med å utsette, er det første dag i utsettelsen som må oppgis som startdato for foreldrepengeperioden i inntektsmeldingen.

Ved omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger skal inntektsmeldingen sendes så snart arbeidsgiver er kjent med fraværet.

Gjelder inntektsmeldingen også for selvstendig næringsdrivende og frilansere?

Nei. Denne inntektsmeldingen gjelder bare for arbeidstakere. Selvstendig næringsdrivende og frilansere må sende inntekstopplysninger selv, enten fra søknadsveiviseren eller i posten. Er du i tvil om hva som gjelder deg? Sjekk hvilken type inntekt du har.

Hva er abeidsforholdsID?

Hvert enkelt arbeidsforhold har en egen arbeidsforholdsID, som gjør det mulig å skille mellom arbeidsforholdene. ArbeidsforholdsID er ikke det samme som organisasjonsnummer eller virksomhetsnummer. Hvis du bruker et lønns- eller personalsystem, finner du vanligvis arbeidsforholdsID for det enkelte arbeidsforholdet i dette systemet. 

 • Hvor finner jeg riktig arbeidsforholdsID?

Du finner nummeret i a-ordningen. Bruker du et lønns- eller personalsystem, vil arbeidsforholdsID normalt genereres når du oppretter et nytt arbeidsforhold.

 • Hvordan vet jeg om den ansatte har flere arbeidsforhold?

Antall arbeidsforhold er det samme antallet som er rapportert inn til a-ordningen via den månedlige a-meldingen.

Les mer om ArbeidsforholdsID på skatteetaten.no 

Hvordan skal endringer på allerede innsendte opplysninger meldes?

For å gi nye opplysninger eller endre på opplysningene i en inntektsmelding som allerede er sendt inn, må arbeidsgiveren sende en endret inntektsmelding.

De opplysningene som er gitt i den forrige inntektsmeldingen som fortsatt gjelder, må også tas med når endringene sendes inn.

Må alle opplysningene legges inn manuelt på nytt når vi sender endret inntektsmelding?

Hvis dere bruker Altinn-portalen, kan den sist innsendte inntektsmeldingen hentes fra arkivet.

Dere kan lage en kopi av den forrige inntektsmeldingen med funksjonen «Lag ny kopi» og bruke denne til å legge inn nye opplysninger og/eller endre på opplysningene. Ved å bruke kopien som utgangspunkt slipper dere å fylle inn på nytt de opplysningene som ikke skal endres.

Sjekk hva som er spesielt for omsorgspenger. 

Hva skjer hvis arbeidsgiveren utsetter å sende inntektsmeldingen?

NAV kan ikke starte saksbehandlingen før inntektsmeldingen er mottatt. Hvis arbeidsgiveren venter for lenge med å sende inntektsmeldingen, stopper saksbehandlingen opp med risiko for at både den ansatte og arbeidsgiveren ikke mottar utbetalinger fra NAV når de skal.

Hvilken inntekt skal oppgis ved delvis fravær?

Arbeidsgiveren skal alltid oppgi hele den beregnede månedslønnen i inntektsmeldingen. Det gjelder også hvis arbeidstakeren har et fravær som er lavere enn 100 prosent.

Hvis fraværet er lavere enn 100 prosent, tar NAV hensyn til dette i utbetalingen.

Skal refusjonsbeløpet reduseres ved delvis fravær?

Nei. Arbeidsgiveren skal alltid oppgi den fulle lønnen det kreves refusjon fra NAV for. Det gjelder også hvis arbeidstakeren har et fravær som er lavere enn 100 prosent. Hvis fraværet er lavere enn 100 prosent, tar NAV hensyn til dette når de utbetaler refusjonen.

Det er kun når arbeidsgiveren betaler en lavere lønn under fraværet enn det som er oppgitt i inntektsmeldingen som beregnet månedslønn, at det skal oppgis et annet refusjonsbeløp enn den beregnede månedslønnen.

Spesielt for sykepenger

 • Må det sendes ny inntektsmelding for hvert nye sykefravær?

Arbeidsgiveren må sende inntektsmelding for hver fraværsperiode NAV skal utbetale sykepenger for. Hvis arbeidstakeren blir frisk og er tilbake i jobb før han blir syk igjen, må det sendes inntektsmelding for den nye perioden med fravær. Når dere fyller ut inntektsmeldingen for den nye fraværsperioden, må dere opplyse at dette er en ny inntektsmelding.

Dette gjelder også når dere allerede har betalt en full arbeidsgiverperiode, og arbeidstakeren er frisk i så kort tid før han blir syk igjen at de ikke skal betale ny arbeidsgiverperiode. Da er det den første dagen i det nye fraværet som skal oppgis som første fraværsdag i inntektsmeldingen. Dere skal oppgi arbeidsgiverperioden fra det første sykefraværet også når dere sender inntektsmelding for det nye fraværet.

 • Må det sendes inntektsmelding for hver sykmelding?

Nei. Hvis arbeidstakeren er syk i en sammenhengende periode, skal det det ikke sendes ny inntektsmelding for hver enkelt sykemelding.

 • Hva hvis arbeidsgiveren ikke betaler full lønn i arbeidsgiverperioden?

Hvis dere ikke betaler full lønn i arbeidsgiverperioden, skal dere gi en begrunnelse for dette i inntektsmeldingen. Hvis dere sender flere inntektsmeldinger der arbeidsgiverperioden er den samme, skal dere også oppgi samme begrunnelse i inntektsmeldingene.

Spesielt for foreldrepenger

 • Opplysninger om ferie og arbeid 

Når foreldre søker om å kombinere foreldrepenger med arbeid, eller om å utsette foreldrepengene på grunn av heltidsarbeid eller ferie, legger NAV opplysningene foreldrene gir om ferie og arbeid i søknaden, til grunn for saksbehandlingen.

For å sikre at det er en avtale om arbeid eller ferie mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren, skal foreldrene bekrefte dette i søknaden. 

 • Far eller medmor skal utsette foreldrepengene

Hvis far eller medmor ikke skal starte foreldrepengeperioden sin rett etter mor, må arbeidstakeren søke om utsettelse fra den første dagen etter mors periode. Da er det denne datoen du skal oppgi som startdato for foreldrepengeperioden i inntektsmeldingen.

Spesielt for omsorgspenger

Du kan velge mellom å bruke bare virksomhetsnummer eller også arbeidsforhold, men vær oppmerksom på at du ikke kan veksle fritt når du skal gjøre endringer. Ellers vil refusjonene bli forsinket.

Opphold mellom periodene:

Du har to alternativer:

1) enten bare virksomhetsnummer

2) eller virksomhetsnummer og arbeidsforholdsid

Sammenhengende eller overlappende fravær:

 • Du må velge det samme alternativet (av de to ovenfor) som du brukte i forrige inntektsmelding
 • Har du allerede vekslet mellom disse, må du sende ny inntektsmelding der du velger én av dem. Skriv inn alle timer, dager og perioder samlet.

Dager det ikke skal kreves refusjon for likevel:  

 • Legg inn dato under delvis fravær.
 • Sett fraværet til 0 timer.

Antall timer som skal endres:

 • Legg inn dato og endre timeantallet.

Dager og timer som ikke skal endres, trenger ikke være med i den endrede inntektsmeldingen.

 

Fakta

Hva er digital inntektsmelding?

Inntektsmeldingen inneholder inntektsopplysninger og annen informasjon som NAV må ha for å behandle søknader. Arbeidsgiveren skal sende digital inntektsmelding når arbeidstakeren skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger eller opplæringspenger.

Inntektsmeldingen sendes fra arbeidsgiverens eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no. 

Inntektsmeldingen legger til rette for automatisering og en raskere og riktigere saksbehandling. 

Gå til inntektsmelding i Altinn