Meld yrkesskade og yrkessykdom

Skade og sykdom som oppstår på arbeidsplassen skal meldes til NAV på eget skademeldingsskjema.

Meldeplikt

Som arbeidsgiver har du plikt til å sende skademelding (folketrygdloven). Meldeplikten gjelder ikke bare skader og sykdommer, men også ved dødsulykker. Selv om du har gitt melding til Arbeidstilsynet slik det er beskrevet i arbeidsmiljøloven, skal du i tillegg sende melding til NAV. Dette fordi NAV skal sikre rettigheter til den skadede og eventuelle etterlatte. Du kan se mer om hva loven sier under Yrkesskade og yrkessykdom.

NAV har fem blanketter:

  • NAV 13-07.05 - for skade og sykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium
  • NAV 13-06.05 - for skade og sykdom som er påført i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs
  • NAV 13-08.05 - for skade og sykdom som er påført under militær tjenestegjøring
  • NAV 13-07.08 - for skade og sykdom som er påført under tjeneste på skip eller under fiske/fangst 
  • NAV 13-10.01 - for skade og sykdom  som er påført elev/student 

I skjemaene finner du orientering om hvordan du fyller ut, se skjema.

Det er ikke krav om vedlegg  til skademeldingene. I punktet om innsendingsmulighet må du velge første valg - Én privatperson - som gjelder saker knyttet til enkeltpersoner. Du må ha personens fødselsnummer eller D-nummer tilgjengelig. Det er viktig at du velger dette alternativet for at meldingen skal bli riktig mottatt og registrert i NAV. Du får også opp en førsteside, den legger du øverst i brevet. 

Når skal du ikke sende skademelding?

Du skal ikke sende skademelding til NAV i situasjoner hvor det ikke har oppstått noen skade eller sykdom, men hvor det er aktuelt å melde fra om avvik som kan/skal meldes for eksempel etter reglene i arbeidsmiljøloven.

Spesielt for militærpersoner med «24-timers trygd»

Denne spesielle trygdedekningen gjelder blant annet for vernepliktige (førstegangstjeneste) og andre tjenestepliktige/frivillig tjenestegjørende militærpersoner og tjenestepliktige etter lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Disse anses for å være i tjeneste sammenhengende fra innrykk i tjenesten til dimitteringen - også under permisjoner.  

Dette betyr at alle skader som inntreffer i dette tidsrommet – også belastningsskader - skal meldes. Du kan lese mer under Regelverk.

Intern registrering

Ordningen med særavtale om intern registrering er opphørt med virkning fra 1. oktober 2013.