Arbeidsgiveren plikter å sende melding om arbeidstakerne, jf. folketrygdloven § 1-8 til Aa-registeret. Alle opplysninger til Aa-registeret rapporteres i a-meldingen. Det er ingen andre rapporteringsmåter til Aa-registeret.

A-meldingen må leveres hver måned inntil arbeidsforholdet opphører, selv om du ikke betaler ut lønn. Det skal sendes én melding for hvert arbeidsforhold. Informasjon om hva meldingen må inneholde finner du i forskrift om Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret § 6 nr.1.

Startdato er datoen for når arbeidsforholdet formelt trer i kraft i henhold til arbeidsavtalen, eller første dag arbeidstakeren har rett eller plikt til å utføre arbeidet

Sluttdato er datoen som fremgår av arbeidsavtalen, eller når retten eller plikten til å utføre arbeid har falt bort.

Arbeidstakere til sjøs

For arbeidstakere til sjøs på fartøy eller flyttbar innretning skal meldingen i tillegg inneholde opplysninger om:

 • Hvilket skipsregister fartøyet eller innretningen er registrert i: NOR, NIS eller utenlandsk register.
 • Hvilken type fartøyet eller innretningen er: turistskip, boreplattform eller annet.
 • Fartøyet går i innenriks- eller utenriksfart.

Maritime arbeidsgivere er fritatt fra meldeplikten om arbeidsforhold dersom arbeidstakeren er bosatt utenfor EØS og utfører arbeid på et NIS-registrert fartøy.

Ekstrahjelp, vikarer og sesongarbeidere

Ekstrahjelper vil normalt være i et ordinært arbeidsforhold. Det betyr at det skal foretas månedlig rapportering fra og med den 5. i måneden etter at arbeidsforholdet har startet opp.

Hvis inntektsmottakeren har varierende lønn og ikke fast avtalt arbeidstid, rapporterer du slik:

 • Timelønn: Her rapporterer du den faktiske arbeidstiden med antall timer.
 • Stillingsprosent: Settes til 0.
 • Avlønningstype: Time.

For timelønte som har en avtalt stillingsprosent/arbeidstid, oppgis denne, og følger kalendermåneden det rapporteres for. Hvis de ikke har en avtalt stillingsprosent, oppgis antall timer.

Er arbeidet sesongpreget, eller du har arbeidstakere som jobber til og fra, kan du melde arbeidsforholdet opphørt ved sesongens eller periodens slutt. Ved neste sesongstart/arbeidsperiode melder du inn arbeidstakeren med nytt arbeidsforhold.

Unntak fra meldeplikten

 Arbeidsgiveren har ikke meldeplikt for en arbeidstaker når:

a)  Lønnsutbetalingene til arbeidstakeren er fritatt for arbeidsgiveravgift etter bestemmelsene i folketrygdloven § 23-2 sjette til åttende ledd. Dette gjelder:

 • Privat pass av barn under 12 år eller barn som har særskilt behov for omsorg og pleie.
 • Lønnet arbeid i privat hjem og fritidsbolig (opp til 60 000 kroner pr husholdning i året.)
 • Lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon, når de totale lønnsutgifter er opp til 500 000 kroner per år, lønnsutbetalinger per ansatt er opp til 50 000 kroner og de totale lønnsutgiftene ikke er knyttet til institusjonens eller organisasjonens næringsvirksomhet.

b)  Lønnsutbetalingene til arbeidstakeren i løpet av inntektsåret antas å ikke overstige 1 000 kroner.

c)  Arbeidstakeren er utenlandsk statsborger i arbeid for en internasjonal organisasjon med sete i Norge.

d)  Arbeidstakeren skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) på skjema RF1199      i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.

For nærmere informasjon om rapportering etter skatteforvaltningsloven § 7-6, se skatteetaten.no.

Det er ikke meldeplikt til Aa-registeret for frilansere eller selvstendig næringsdrivende. Dette står i Folketrygdens beskrivelse av arbeidstaker, jf. § 1-10. Følgende grupper faller derfor utenfor meldeplikten (listen er ikke uttømmende):

 • Innehaver av enkelpersonforetak, og eventuelt dennes ektefelle.
 • Personer som mottar omsorgsstønad.
 • Personer på arbeidsmarkedstiltak med ytelser fra NAV.
 • Folkevalgte.
 • Fosterforeldre.

Kontroll av opplysningene i Aa-registeret

For å sikre kvaliteten på opplysningene i Aa-registeret, kan NAV gjennomføre kontroller av arbeidsgiveres oppfyllelse av innrapporteringsplikten.