NAV samarbeider med alle arbeidsgivere for å få flere flyktninger i arbeid. NAV kan bidra med hjelp til rekruttering og tilrettelegging, og har ulike støtteordninger som kan bidra til at bedrifter vil la arbeidssøkere få prøve seg i jobb. Et eksempel på det siste er lønnstilskudd, som kan gis for en periode.

Slik gjør du:

Kontakt NAVs Arbeidsgivertelefon på telefonnummer 55 55 33 36 (tastevalg 1 for arbeidsgiver + tastevalg 3 for «rekruttering, permittering og arbeidsrettet tiltak»). Eller ta kontakt med markedskontakten i ditt fylke.

Det er viktig at alle parter, - arbeidssøker, arbeidsgiver, NAV og introduksjonsprogrammet, har dialog på forhånd, slik at betingelser, tidshorisont og gjensidige forventninger avklares. Det kan være hensiktsmessig å kombinere perioden med lønnstilskudd med introduksjonsprogrammets norskopplæring. 

Lønnstilskudd

Lønnstilskudd er et av NAVs arbeidsmarkedstiltak, og dreier seg om en refusjonsordning for arbeidsgivere. I en periode kan deler av lønnen som utbetales til den nyansatte, refunderes av NAV.

Hvordan inngå en avtale om lønnstilskudd?

  • Arbeidstakeren ansettes på ordinære vilkår, herunder ordinær midlertidig ansettelse.
  • Arbeidsgiver inngår samtidig med tilsettingen en avtale om lønnstilskudd med NAV.

Mer om hurtigsporet:

  • Hurtigsporet ble omtalt i Integreringsmeldingen (s. 65). 
  • Les mer om samarbeidserklæringen om raskere integrering av innvandrere med fluktbakgrunn i arbeidslivet på regjeringen.no.
  • Se film om hurtigsporet på YouTube

Kontaktpersoner for hurtigsporet i NAV: