Refusjon ved innreiseforbud under pandemien

 • er forhindret fra å komme på jobb i Norge på grunn av innreiseforbudet og taper derfor pensjonsgivende inntekt
 • er ikke norsk statsborger
 • er EØS-borger (inkludert Sveits eller bosatt i et annet land som har trygdeavtale med Norge (Island, Danmark, Sverige, Finland, Luxembourg, Nederland eller Østerrike) og oppholder deg i et EØS-land. Britiske statsborgere er inkludert gjennom separasjonsavtalen med Norge. Les om trygdeavtalene.
 • har bostedsadresse utenfor Norge
 • har enten norsk fødselsnummer eller D-nummer
 • hadde jobb hos deg i Norge per 29. januar 2021
 • er registrert i Aa-registeret
 • har jobbet hos en arbeidsgiver eller fått inntekt fra NAV i minst fire uker før den datoen du søker om refusjon fra
Eksempel 1 En arbeidstaker har normalt fri onsdag og torsdag og arbeider de øvrige dagene i uken. Han er syk fra og med mandag til og med fredag. Lørdag er han frisk og går på arbeid. I dette tilfellet får arbeidstakeren utbetalt sykepenger fra og med mandag til og med fredag, altså også for dager han ikke skulle vært i arbeid. Dette betyr en overkompensasjon. 
Eksempel 2 En arbeidstaker arbeider som ovenfor. Er han imidlertid syk fra og med lørdag til og med tirsdag, får han bare utbetalt sykepenger for mandag og tirsdag. Dette innebærer en underkompensasjon.
 • Virksomheten har unntak fra meldeplikt til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
 • Den ansatte har jobbet noe for deg fra utlandet i perioden det søkes kompensasjon for
 • Den ansatte får deler av inntekten sin fra NAV, for eksempel graderte sykepenger
 • Virksomhetsoverdragelser etter 29.01.21
 • Du er privat arbeidsgiver uten organisasjonsnummer