Refusjon ved innreiseforbud under pandemien

Arbeidsgivere skal nå betale kompensasjon til ansatte som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner under pandemien. Ordningen gjelder fra 29. januar da innreiseforbudet ble innført, og den varer så lenge innreiseforbudet for arbeidstakere gjelder.

Beløpet som arbeidsgiverne skal utbetale, og som NAV refunderer etterpå, er begrenset til 70 prosent av sykepengegrunnlaget, eventuelt 70 prosent av 6G hvis lønnen er høyere enn 6G. 

Disse har du plikt til å utbetale kompensasjon til

Den ansatte

  • er forhindret fra å komme på jobb i Norge på grunn av innreiseforbudet og taper derfor pensjonsgivende inntekt
  • er ikke norsk statsborger
  • er EØS-borger (inkludert Sveits eller bosatt i et annet land som har trygdeavtale med Norge (Island, Danmark, Sverige, Finland, Luxembourg, Nederland eller Østerrike) og oppholder deg i et EØS-land. Britiske statsborgere er inkludert gjennom separasjonsavtalen med Norge. Les om trygdeavtalene.
  • har bostedsadresse utenfor Norge
  • har enten norsk fødselsnummer eller D-nummer
  • hadde jobb hos deg i Norge per 29. januar 2021
  • er registrert i Aa-registeret
  • har jobbet hos en arbeidsgiver eller fått inntekt fra NAV i minst fire uker før den datoen du søker om refusjon fra

Disse får du ikke refusjon for

Arbeidstakere som er permittert og mottar dagpenger, har ikke rett til denne kompensasjonen.

Du får ikke refusjon for kompensasjon til utenlandske ansatte som har bostedsadresse i Norge. Du får heller ikke refusjon for norske statsborgere. Begge disse gruppene har rett til å reise inn i Norge.

Nasjonale myndigheter fraråder utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Innenfor denne ordningen vil det å reise hjem til sitt eget bosted regnes som en strengt nødvendig reise og dermed gi rett til kompensasjon. NAV vil legge arbeidsgiverens vurdering til grunn. Det betyr at hvis arbeidsgiveren mener at en reise var nødvendig, vil NAV ikke overprøve dette.

Er du kjent med at den ansatte har hatt inntekt fra en annen jobb, skal du ikke utbetale kompensasjon for dager som den ansatte har hatt annen inntekt. Det samme gjelder ytelser fra bostedslandet dersom du er kjent med det.

Ferie kan omgjøres til arbeidsdager

Arbeidstakere som har tatt ut ferie etter 29. januar, kan få dagene omgjort til arbeidsdager. Arbeidstakeren har ikke krav på dette, det er du som arbeidsgiver som avgjør det.

Beløpet du skal utbetale til arbeidstakeren

Kompensasjonen du har plikt til å utbetale, utgjør 70 prosent av sykepengegrunnlaget, begrenset oppad til 70 prosent av 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6G). Dette tilsvarer maksimalt 35 472 kroner i måneden. 

Du får bare refusjon for dager som den ansatte faktisk skulle ha jobbet. 

Får den ansatte andre utbetalinger fra NAV, for eksempel 50 prosent sykepenger eller foreldrepenger, får du refusjon for den delen den ansatte skulle vært på jobb. Andre utbetalinger fra NAV som vurderes på denne måten, er foreldrepenger, svangerskapspenger, sykepenger, omsorgspenger, opplæringspenger, pleiepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger.

Du rapporterer til a-ordningen det du har forskuttert til arbeidstakeren, som lønn. 

Slik søker du om refusjon fra NAV

De personene i virksomheten som har lov til å sende inntektsmelding, kan også sende refusjonskrav. Kvittering på refusjonskravet kommer i virksomhetens innboks i Altinn.

Første dag med kompensasjon er 29. januar 2021. Du kan bare søke om perioder som er tilbakelagt. Du skal ikke sende inntektsmelding i tillegg til refusjonskravet. 

I søknadsskjemaet legger du inn periode og det månedlige beløpet den ansatte vanligvis ville fått, under normale forhold. NAV regner ut sluttsummen og avkorter til 70 prosent. 

Slik beregner du 

Legg alltid inntekten som dere har innrapportert til a-ordningen i månedene oktober, november, desember 2020, til grunn. Ut over dette gjelder samme beregningsregler som for sykepenger. Se hvilke inntekter som kan tas med i beregningsperioden.

Riktig virksomhet

Søknaden kontrollerer at arbeidsforholdet er knyttet til riktig virksomhet. Det betyr at du ikke får brukt søknaden hvis du søker på vegne av en annen virksomhet. Det må være samsvar med opplysningene i a-ordningen (Aa-registeret), der arbeidstakeren er meldt inn av arbeidsgiveren.

Hvis den ansatte har noen inntekter

Hvis den ansatte har jobbet noe for deg fra utlandet, kan du ikke bruke søknaden nedenfor. En alternativ søknad er under utvikling nå.

Er du kjent med at den ansatte har inntekter fra arbeid i hjemlandet, skal du ikke søke refusjon, men be arbeidstakeren om å søke selv - hvis den ansatte mener at hun eller han taper arbeidsinntekt. Søknaden som den ansatte skal bruke, er under utvikling.

GÅ TIL SØKNADEN

NAV vil gjøre kontroller i ettertid for å hindre misbruk av ordningen.

Pass på at dere har registrert kontonummer i Altinn!

Utbetalingene kommer til det kontonummeret som dere har registrert hos NAV. Har dere ikke registrert et kontonummer hos oss, kan vi ikke utbetale refusjon. Du legger inn kontonummeret i Altinn. På samme sted kan du også sjekke og endre kontonummeret.

Når kommer refusjonen?

Refusjon til arbeidsgiveren vil bli utbetalt ved månedsskiftet, på samme måte som andre refusjoner fra NAV. I startfasen kan det hende noen arbeidsgivere vil måtte vente til månedsskiftet mai/juni i stedet for april/mai.

Hvis du senere har behov for å gjøre endringer i refusjonskravet

Oppdager du at du må gjøre endringer, sletter du kravet du har sendt og sender et nytt krav. 

Automatisk saksbehandling

Søknaden blir behandlet automatisk, og refusjonen blir utbetalt til virksomhetens konto. Hvis roboten ikke klarer å behandle søknaden fordi noen opplysninger må sjekkes nærmere, går den til manuell behandling hos en saksbehandler. Les mer om den automatiserte saksbehandlingen.

Baseres på sykepengeordningen, men med viktige unntak

Selv om ordningen baserer seg på regelverket for sykepenger, er det ikke et krav at den ansatte er syk. Dagene teller heller ikke med i maks antall sykepengedager, og det utbetales ikke feriepenger.

Etter at innreiseforbudet er over og ordningen er avsluttet

Når du senere skal sende inntektsmelding for arbeidstakeren, skal du oppjustere beløpet til 100 prosent. Slik får arbeidstakeren et riktig beregningsgrunnlag i en eventuell senere sykepengesak. Dette gjelder fordi perioder med utbetaling av kompensasjonsytelsen regnes som lovlig fravær. Du skal altså ikke legge til grunn de 70 prosentene du utbetalte, men i stedet det arbeidstakeren ville fått hvis det hadde vært snakk om ordinære sykepenger. 

Informasjon til arbeidstakeren

Her kan du lese hva vi sier til arbeidstakeren.