Sykepenger i arbeidsgiverperioden

Arbeidsgiveren skal betale sykepenger i en periode på opptil 16 kalenderdager, også kalt arbeidsgiverperioden.

Arbeidsgiverperiode

Egenmeldinger inngår i arbeidsgiverperioden. Alle kalenderdager teller med.

I tidsrommet på 16 dager plikter arbeidsgiveren bare å betale sykepenger for dager som det ellers skulle vært utbetalt lønn for. Eksempel:

  • En arbeidstaker arbeider én dag i uken og blir syk i minst 16 kalenderdager.,
  • Arbeidsgiveren utbetaler sykepenger for to (eventuelt tre) dager. Dette tilsvarer full lønn i arbeidsgiverperioden.
  • NAV overtar sykepengeutbetalingen fra og med 17. kalenderdag.

Både hele fraværsdager og dager da arbeidstakeren er delvis syk, regnes inn i arbeidsgiverperioden.

Nytt sykefravær

Som hovedregel begynner en ny arbeidsgiverperiode å løpe ved hvert sykefravær.

Blir arbeidstakeren friskmeldt før en hel arbeidsgiverperiode er over, og det går mindre enn 16 kalenderdager før arbeidstakeren blir sykmeldt på nytt, blir det nye sykefraværet regnet med i samme arbeidsgiverperiode. 

Hvis arbeidstakeren har vært sykmeldt i en hel arbeidsgiverperiode og deretter blir friskmeldt, må følgende ha skjedd for at det skal inntre en ny arbeidsgiverperiode neste gang arbeidstakeren blir syk:

  • Arbeidstakeren har gjenopptatt arbeidet.
  • Det er gått minst 16 kalenderdager siden arbeidet ble gjenopptatt.

Det finnes ingen begrensning i antall ganger eller dager som arbeidsgiveren er forpliktet til å betale sykepenger for i løpet av ett kalenderår.

Avventende sykmelding

Avventende sykmelding er en beskjed til arbeidsgiveren om at sykmelding kan unngås hvis det blir lagt til rette for arbeidstakeren på arbeidsplassen.

Har arbeidstakeren en avventende sykmelding og blir borte fra jobben på grunn av sykdom, kan arbeidsgiveren velge å godta den avventende sykmeldingen som dokumentasjon i arbeidsgiverperioden. 

Det er kun dager med helt eller delvis fravær som teller i beregningen av arbeidsgiverperioden. 

Les mer om avventende sykmelding.

Enkeltstående behandlingsdager

Arbeidsgiveren dekker sykepengene for de første 12 behandlingsdagene. Deretter er det NAV som dekker sykepengene. 

Unntak fra arbeidsgiverperioden

Har arbeidstakeren en langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstakeren eller arbeidsgiveren søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden.

Se også regler for gravide arbeidstakere.

Hvis den ansatte har vært sykmeldt i ett år

Når den ansatte har vært sykmeldt i 52 uker, er rettigheten til sykepenger fra NAV brukt opp. Arbeidsgiveren har likevel plikt til å utbetale sykepenger de første 16 dagene av et nytt sykefravær.

  • Kommer den ansatte tilbake i 100 % av stillingen og blir syk før det har gått 16 kalenderdager, inntreffer det ikke noen ny arbeidsgiverperiode.
  • Hvis arbeidsavtalen eksempelvis blir endret til 50 % stilling, inntrer ny arbeidsgiverperiode 16 dager etter at den ansatte begynte å arbeide i 50 %.

For øvrig gjelder de samme reglene for beregning av arbeidsgiverperioden som beskrevet over.

Nye rettigheter til sykepenger fra NAV

Etter 26 uker i arbeid har den ansatte opparbeidet nye rettigheter til sykepenger fra NAV. Det er stillingsprosenten i arbeidsavtalen på sykmeldingstidspunktet som gjelder, både for utbetaling i arbeidsgiverperioden og fra NAV.

Les mer om hvordan en ny arbeidsgiverperiode inntreffer.

Hvis du bestrider sykmeldingen

Det hender at du som arbeidsgiver kan stille spørsmål ved om den ansatte har rett til sykepenger. Mener du det er god grunn til å betvile at vilkårene er oppfylt, kan du la være å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden. 

Slik bestrider du en sykmelding.

Arbeidstakeren har mulighet til å søke NAV om å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Hvis vi kommer til at arbeidstakeren har rett til sykepenger, vil vi utbetale sykepengene og kreve dem tilbake fra deg etterpå.

Slik informerer vi arbeidstakeren.