Inntektsmelding

Unntak fra arbeidsgiveransvar – svangerskapsrelatert fravær

Unntak fra arbeidsgiveransvar – langvarig eller kronisk sykdom

Refusjon av sykepenger i arbeidsgiverperioden – kronisk sykdom / svangerskap

Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden for små bedrifter

Forsikring mot ansvar i sykepengeperioden for små bedrifter - krav om refusjon

Trekkopplysninger for arbeidstaker

Sykepenger - diverse 

Velg dette "skjemaet" hvis du skal

  • Bestride sykmelding
  • Sende bekreftelse på gjennomført behandling ved enkeltstående behandlingsdager
  • Sende inn sykepengekrav (del D)

Oppgjørsrapport (K27) fra NAV for refusjon av sykepenger, adopsjons- eller fødselspenger (Altinn)