Hvordan krever arbeidsgiveren refusjon?

Kravet om refusjon av sykepenger består av

 1. søknaden fra arbeidstakeren
 2. inntektsopplysningene fra arbeidsgiveren

Inntektsmeldingen er altså ikke i seg selv å betrakte som et krav om refusjon.

For å få behandlet saken raskt er det viktig at det fremgår av inntektsmeldingen hvilke dager det er beregnet arbeidsgiverperiode. 

Inntektsopplysninger skal nå sendes digitalt, enten fra Altinn eller fra arbeidsgiverens lønns- personalsystem. Les mer om dette på nav.no/inntektsmelding.

Digitalt eller papir?

Det er foreløpig valgfritt for arbeidstakeren å bruke den digitale løsningen.

 1. Velger den ansatte å ta i bruk den digitale søknaden, kan ikke arbeidsgiveren kreve at den ansatte levere del D på papir i stedet.
 2. Velger den ansatte å sende søknaden på papir, håndterer dere søknaden som tidligere.

Noen arbeidstakere kan av ulike grunner ikke sende digital søknad. Dere må derfor opprettholde begge måter å ta imot sykmeldinger på.

Digital søknad om sykepenger

 • Arbeidstakeren får en melding fra NAV når den digitale søknaden kan fylles ut og sendes fra nav.no. Søknaden blir sendt til arbeidsgiveren dersom sykefraværet er innenfor arbeidsgiverperioden. Er sykefraværet lenger enn arbeidsgiverperioden, blir søknaden sendt til NAV med kopi til arbeidsgiveren.
 • Ved feil i utfyllingen tar arbeidsgiveren kontakt med den sykmeldte, som kan sende søknaden på nytt fra nav.no.
 • Arbeidsgiveren trenger ikke sende den digitale søknaden videre til NAV.
 • Arbeidsgiveren trenger bare å sende den digitale inntektsmeldingen, enten fra Altinn eller fra lønns- og personalsystemet.

Noen søknader må fortsatt sendes på papir

Det vil fortsatt komme noen sykepengesøknader på papir fra de ansatte:

 • sykmeldinger som skrives ut fra sykehus
 • sykmeldinger som gjelder behandlingsdager eller reisetilskudd (vil bli digitalisert senere)
 • sykmeldinger fra ansatte som ikke har bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå, eller som har strengt fortrolig adresse

Arbeidstakeren må fylle ut alle punktene i papirsykmeldingens del D og underskrive for at sykepengene skal bli utbetalt raskest mulig. NAV vil returnere papirer som er mangelfullt utfylt eller ikke signert.

Frist for å kreve refusjon

Refusjon kan gis for opptil tre måneder før kravet ble satt frem. Denne fristen er absolutt ved refusjon til arbeidsgiveren.

Refusjonsrapport K27 i Altinn: Arbeidsgiveren kan selv kontrollere refusjon av sykepenger fra NAV i Altinn. K27-rapporten er tilgjengelig i Altinn en av de første virkedagene i hver måned.

Merk: Maksdato for sykepenger vil forskyve seg i de tilfellene det avvikles ferie, eller den ansatte har vært friskmeldt i en periode. Ny maksdato etter ferieavvikling eller perioder med friskmelding blir først oppdatert når ny sykmeldingsperiode er behandlet. Les mer om oppgjørsrapporter fra NAV til virksomheter.  

Riktig bankkonto

Bankkontonummer endrer du elektronisk i Altinn. Du kan ikke sende melding på papir. Les mer om bankkontonummer

Meld fra om endringer

Arbeidsgiveren må melde fra til NAV ved endringer som kan få betydning for beløpet de får utbetalt fra NAV. Det kan for eksempel være at arbeidstakeren slutter i arbeidsforholdet, og at arbeidsgiveren av den grunn ikke lenger krever refusjon fra NAV.

Slik sender du inntektsopplysningene

Opplysninger om inntekten skal sendes digitalt fra Altinn eller fra lønns- og personalsystemet. Les mer på nav.no/inntektsmelding.