Arbeidsgiveren  må utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden som normalt og deretter kreve refusjon av NAV.

Søknad

Bruk søknadsskjemaet for unntak fra arbeidsgiverperioden på grunn av svangerskap.

Saksbehandling og vedtak

Etter at nødvendige opplysninger er innhentet, fatter NAV vedtak og formidler det til både arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Refusjonskrav kan innvilges inntil tre måneder forut for den kalendermåneden NAV mottok søknaden, begrenset til ni måneder før termindato. 

Plikt til å melde fra om bedring i helsetilstanden

Vedtaket gjelder for en tidsbestemt periode. Arbeidstakeren plikter å melde fra til NAV-kontoret om enhver bedring i helsetilstanden som kan medføre at vilkårene for unntak ikke lenger er til stede. 

Krav om refusjon

Dersom søknaden blir innvilget kan arbeidsgiveren kreve å få sykepengene refundert av NAV forutsatt at fraværet er svangerskapsrelatert. 

Arbeidsgiveren skal ikke vente med å sende inn krav om refusjon til søknaden er ferdigbehandlet, men fortløpende sende inn krav for å unngå at fraværsperioden foreldes. 

Kravet må settes frem på skjemaet for refusjon, og det må fremsettes eget krav for hver enkelt fraværsperiode. Sykepenger i arbeidsgiverperioden kan refunderes for inntil tre måneder forut for den måneden krav om refusjon settes frem, jf. folketrygdlovens § 22-13. 

Feriepenger

Feriepenger av utbetalte sykepenger i arbeidsgiverperioden refunderes til arbeidsgiveren innen utgangen av mai året etter opptjeningsåret.