Inkluderingstilskudd

Arbeidsgivere kan søke om inkluderingstilskudd for å kompensere for kostnader knyttet til personer som trenger tilrettelegging av arbeids- eller tiltaksplassen. Dette skal gjøre det enklere å rekruttere eller prøve ut arbeidssøkere med behov for arbeidsrettet oppfølging.

Hvem kan få inkluderingstilskudd?

Tilskuddet er for ordinære arbeidsgivere som tilrettelegger for ansettelse av arbeidssøkere med individuell formidlingsbistand fra NAV eller deltar på et arbeidsmarkedstiltak.

Hva omfattes av tilskuddet?

Tilskuddet kan kompensere for dokumenterte merkostnader i form av nødvendig bruk av eksterne ressurser til vurdering av tilretteleggingsbehov, ekstra innkjøp av møbler, arbeidshjelpemidler, personlig utstyr, IKT-hjelpemidler, programvare, lisenser, forsikring mv., kurs og kortere opplæringstiltak for å kunne utføre arbeidet.

Tilskuddet kan ikke gis til medisinsk behandling eller til hjelpemidler som kan dekkes etter folketrygdlovens § 10-5.

Ordinære kostnader ved nyansettelser dekkes ikke gjennom inkluderingstilskudd. Arbeidsgiver må dekke kostnadene selv ved tilsetting av personer som ikke har behov for tilrettelegging.

Varighet og størrelse

Ordinære arbeidsgivere kan få tilskudd til dokumenterte utgifter for en tiltaksdeltaker eller arbeidstaker med behov for tilrettelegging, for et beløp opp til en makssats fastsatt av departementet, over en periode på 12 måneder regnet fra dagen den første utgiften blir betalt.

Hvordan søker du?

Det er arbeidsgiveren som søker om tilskuddet. Arbeidsgiver søker enklest om tilskuddet ved å sende inn digital søknad på altinn.no. Det kan også søkes om tilskuddet på papirblankett i en overgangsfase. 

Søk om inkluderingstilskudd

Vil du sende søknaden i posten finner du skjemaet «Søknad om inkluderingstilskudd" under "Skjema og søknad".

Arbeidsgiveren må sende søknad til NAV før det planlagte innkjøpet blir gjennomført. NAV utbetaler tilskuddet etterskuddsvis på bakgrunn av refusjonskravet fra arbeidsgiveren.

Refusjonskravet skal inneholde dokumentasjon som viser hvem tilskuddet gjelder, hva det er betalt for, kronebeløp, når det er betalt og at det er betalt.