Hvem gjør hva i sykefraværsarbeidet?

 • utarbeider en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstakeren, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Planen skal være ferdig senest når arbeidstakeren har vært helt eller delvis borte fra arbeid i 4 uker, og formidles til den som har sykmeldt arbeidstakeren.
 • innkaller arbeidstakeren til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen innen 7 uker etter at arbeidstakeren ble sykmeldt. Når arbeidstakeren er delvis sykmeldt, avholdes dialogmøtet bare hvis det er hensiktsmessig.
 • deltar på dialogmøter som NAV-kontoret innkaller til
 • samarbeider og medvirker aktivt til å finne løsninger for å komme tilbake i arbeid raskest mulig
 • deltar i utarbeidelsen og gjennomføringen av oppfølgingsplan
 • deltar på dialogmøter
 • motiverer, stimulerer og gir trygghet for aktivitet på arbeidsplassen når det er medisinsk forsvarlig
 • vurderer gradert (delvis) sykmelding før full sykmelding
 • vurderer om det er tungtveiende, medisinske grunner til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er mulig for den sykmeldte
 • deltar på dialogmøte 1 med arbeidsgiveren og arbeidstakeren etter eventuell innkalling
 • deltar på dialogmøter i NAVs regi etter eventuell innkalling
 • uttaler seg innenfor de rammene som taushetsplikten legger
 • vurderer om aktivitetskravet etter 8 ukers sykmelding er oppfylt
 • vurderer behov for virkemidler fra NAV, også arbeidsrettede tiltak dersom det ikke er mulighet for bedriftsintern attføring. Denne muligheten skal vurderes på ny senest ved utløpet av sykepengeperioden, som er ett år.
 • avholder dialogmøte 2 med den sykmeldte og arbeidsgiveren senest innen 26 ukers sykmelding, unntatt når det er åpenbart unødvendig. Den som sykmelder eller annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig.
 • avholder et tidligere dialogmøte 2 og eventuelt et dialogmøte 3, enten ved behov eller etter forespørsel fra arbeidstakeren, arbeidsgiveren og/eller den som sykmelder
 • arbeider forebyggende
 • bistår ved individuell tilrettelegging og utarbeidelse av oppfølgingsplan
 • deltar på dialogmøte, dersom arbeidsgiveren eller arbeidstakeren ønsker det
 • bidrar til å gjøre sykefraværsarbeid til en integrert del av HMS-arbeidet
 • gir arbeidstakerne råd og veiledning og bistår arbeidstakeren i dialogen med arbeidsgiveren og andre
 • kan delta på dialogmøtet når arbeidstakeren ønsker det
 • veileder og fører tilsyn med at virksomheter driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid som hindrer at forhold ved arbeidet eller arbeidsplassen forårsaker sykdom eller skade
 • fører tilsyn med at virksomhetene tilrettelegger arbeidsforhold etter den enkelte arbeidstakerens alder, arbeidsevne o.l, slik at sykdom og skade kan forebygges lenge før det blir behov for fravær
 • fører tilsyn med at virksomhetene arbeidet systematisk med oppfølging av den sykmeldte