Avtalepunkter og frister i sykefraværsoppfølgingen

Her ser du hvem som har ansvaret for å gjøre hva på ulike tidspunkter i et sykefravær.

4 uker

Senest innen 4 uker skal arbeidsgiveren lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstakeren, bortsett fra i tilfeller hvor det er åpenbart unødvendig. Planen skal formidles uoppfordret til den som sykmelder arbeidstakeren.

7 uker

Senest innen 7 uker skal arbeidsgiveren innkalle en arbeidstaker som er helt sykmeldt, til et dialogmøte. Unntak kan gjøres hvis det er åpenbart unødvendig med møte. Er arbeidstakeren bare delvis sykmeldt, skal møtet holdes hvis arbeidsgiveren, arbeidstakeren eller den som sykmelder arbeidstakeren, mener det er hensiktsmessig. Ved behov kan også andre delta i møtet, som for eksempel bedriftshelsetjenesten, NAV, en tillitsvalgt eller verneombudet. Vil man innkalle den som sykmelder, må arbeidstakeren samtykke til det. 

8 uker

Innen 8 uker: Når sykefraværet har vart i 8 uker, gjør NAV en vurdering av om arbeidstakeren oppfyller aktivitetsplikten. NAV kan gi unntak fra aktivitetsplikten hvis det er tungtveiende medisinske grunner til at man må være 100 prosent sykmeldt. Det kan også gis unntak hvis arbeidsgiveren kan dokumentere at det ikke er mulig å tilrettelegge på arbeidsplassen. 

26 uker

Senest innen 26 uker skal NAV-kontoret innkalle arbeidstakeren og arbeidsgiveren til dialogmøte 2. Begge parter har møteplikt. Den som sykmelder, skal delta hvis NAV mener det er hensiktsmessig. Arbeidsrettede tiltak skal vurderes. Alle parter kan be om at dialogmøte 2 blir gjennomført tidligere.

Ved behov kan alle parter be om at NAV innkaller til et dialogmøte 3.

52 uker

Senest innen 1 år, som er maksimal tid for sykepenger, skal NAV-kontoret på ny vurdere rettigheter og behov for tiltak. Alle som får arbeidsavklaringspenger (AAP), har rett til oppfølging fra NAV.

Etter 1 år: Arbeidstakeren skal fortsatt ha oppfølging fra arbeidsgiveren, også etter at AAP er innvilget. Arbeidsgiverens ansvar for å følge opp og tilrettelegge gjelder så lenge arbeidstakeren er ansatt.

Sykdom er ikke grunnlag for oppsigelse det første året man er sykmeldt. Dersom arbeidstakeren har vært syk i mer enn ett år, gjelder vanlige regler om saklig grunn til oppsigelse. Se arbeidsmiljøloven § 15-7 og 8.