HelseIArbeid – tjenestesamhandling mellom Helsetjenesten og NAV

HelseIArbeid er en satsing på forebyggende og helsefremmende tiltak knyttet til muskel-, skjelett- og psykiske plager.

Satsingen er et samarbeid mellom helsetjenesten og NAV

HelseIArbeid har to hovedelementer, et bedriftstiltak og et individtiltak, se kort beskrivelse (pdf). 

Bedriftstiltaket består av helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen, etterfulgt av en IA-prosess med fokus på egen arbeidshverdag. 

Individtiltaket tilbyr rask tverrfaglig utredning og arbeidsfokusert avklaring (poliklinikk) etter henvisning fra fastlege.

Økt trygget og mestring av helseplager

For de fleste er arbeid helsefremmende. Du inngår i et sosialt felleskap og arbeidet vil være en kilde til mening, mestring og personlig utvikling. 

Samhandlingen mellom helsetjenesten og NAV kan bli bedre enn den er i dag. Tidlig innsats og rask avklaring vil hjelpe den enkelte arbeidstaker til å mestre sine helseplager. Det er mye å vinne på å fokusere på arbeidsdeltakelse og helse samtidig, fremfor å tenke arbeid først etter at de helsemessige utfordringene er håndtert. 

HelseIArbeid bygger på disse prinsippene, og er basert på gjeldende kunnskap om arbeid og helse. Modellen fokuserer på de store gruppene med sykmeldte. HelseIArbeid skal legge til rette for forebygging, mestring, god ressursbruk og systematisk samhandling mellom NAV og helsetjenesten. 

Flytter fokus fra begrensninger til muligheter

HelseIArbeid skal øke kunnskapsnivået hos arbeidsgivere og de ansatte, og bidra til at arbeidsplassen møter sine medarbeidere med respekt og forståelse. Den enkelte skal kunne ta sine valg basert på kunnskap, med anerkjennelse fra sine kollegaer. Hvis ansatte med vanlige helseplager blir ivaretatt på en god måte, kan det føre til en mer stabil arbeidsplass, et godt omdømme og enklere rekruttering. 

Framdriftsplan

NAV Arbeidslivssenter har det praktiske ansvaret for å følge opp og levere HelseIArbeid. Ta kontakt med Arbeidslivssenteret i ditt fylke for å høre om tilbudet er tilgjengelig.

NAV og Helse-Nord (Troms, Finnmark og Nordland) har kommet lengst i arbeidet med å etablere HelseIArbeid, og kan være til inspirasjon for andre fylker/regioner som vil komme i gang.

Kontaktperson Arbeids- og velferdsdirektoratet

Mer informasjon

Kort videosnutt om HelseIArbeid

Se video om HelseIArbeid

Fakta

  • HelseIArbeid er et samarbeidsprosjekt mellom helsetjenesten og NAV
  • NAV, helsetjenestene, partene i arbeidslivet og forskermiljøer er involvert
  • HelseIArbeid bygger på erfaringer fra iBedrift, en metode som er utarbeidet med finansiering gjennom «Raskere tilbake»-bevilgningen, et samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i seks fylker
  • HelseIArbeid er et virkemiddel i IA-avtalen (2019 -2022)