Raskere tilbake

Raskere tilbake-ordningen i NAV og de regionale helseforetakene er lagt om fra 2018. Dette blir gjennomført uten at det samlede tilbudet for å beholde folk i arbeid eller få folk tilbake i arbeid blir dårligere.

Omleggingen innebærer at de øremerkede midlene for sykmeldte arbeidstakere er overført til ordinære bevilgninger for tiltak og pasientbehandling hos henholdsvis NAV og spesialisthelsetjenesten. I tillegg er enkelte behandlingstilbud overført fra NAV til spesialisthelsetjenesten.

NAV har en lang rekke tiltak som kan være aktuelle for sykmeldte som trenger bistand til å komme tilbake i arbeid eller skaffe nytt arbeid. 

Den sykmeldte eller arbeidsgiver kan selv ta kontakt med NAV for å få bistand. Dersom leger vil melde til NAV om at pasient har behov for tiltak, kan sykmeldingen eller en dialogmelding til NAV brukes.

Spesialisthelsetjenesten vil fortsatt ha tilbud for pasientene som tidligere har vært aktuelle for et Raskere tilbake-tilbud. Fastleger og andre som henviser pasienter bør fortsatt legge vekt på tilrettelegging for arbeidsdeltakelse, i konsultasjoner. Aktuelle pasienter skal henvises til spesialisthelsetjenesten på samme måte som alle andre pasientgrupper.