Fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger (AAP)

Her kan du lese spesielt om overgangen mellom sykepenger og AAP.

Hovedinformasjon om AAP finner du på siden Arbeidsavklaringspenger (AAP).

Sykepenger og AAP  

Du kan være sykmeldt med sykepenger inntil ett år. Hvis du fortsatt er syk ved slutten av dette sykepengeåret, kan AAP være en aktuell ytelse.

Det kan også være aktuelt med AAP hvis du er tilbake i jobb etter å ha brukt opp sykepengerettighetene, men blir syk igjen før du har tjent opp nye rettigheter. Du må ha vært helt arbeidsfør i 26 uker før du igjen har rett på sykepenger.

Du må selv søke om AAP

Du kan få AAP fra det tidspunktet sykepengene utløper, men tidligst fra det tidspunktet du søker om AAP. Du må selv søke om AAP i god tid før retten din til sykepenger er brukt opp. Hvis sykepengeperioden din nærmer seg slutten, anbefaler vi at du er i dialog med NAV.

Når du har mottatt sykepenger i 39 uker får du et informasjonsbrev fra NAV. Har du hatt mange korte sykepengeperioder, kan det dessverre skje at systemet ikke fanger opp når det har gått 39 uker. I slike tilfeller vil du ikke få et slikt informasjonsbrev fra NAV. Det er derfor viktig at du selv sjekker når retten din til sykepengene er brukt opp. Dette kan du få hjelp til ved å kontakte NAV på telefon.

Har du generelle spørsmål om å søke AAP? Da kan du chatte med oss.

Arbeidsevnevurdering

Når NAV skal vurdere om du har rett til AAP, lager vi sammen med deg en arbeidsevnevurdering. Det er en helhetsvurdering av dine muligheter og begrensninger i arbeidslivet. Hvordan helsen din påvirker mulighetene til å være i arbeid er viktig i denne vurderingen. For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade. Les mer om arbeidsevnevurdering.

Aktivitetsplan

Arbeidsevnevurderingen blir også brukt når NAV, sammen med deg, skal lage en plan for aktiviteter du skal gjennomføre for å komme i arbeid. Det er NAV som skal ta initiativet til å lage aktivitetsplanen. Dette kan enten skje mens du mottar sykepenger, eller etter at du har fått AAP. Les mer om aktivitetsplan.

Når du mottar AAP, må du sende meldekort til NAV hver 14. dag. Les mer om meldekort.

Oppfølging fra arbeidsgiver og NAV etter at retten til sykepenger er brukt opp

Arbeidsgiveren din har ansvar for å følge deg opp mens du er syk, og så lenge du er ansatt. Dette ansvaret slutter ikke automatisk selv om du går fra sykepenger til AAP. Du skal fortsatt ha oppfølging fra arbeidsgiveren din og NAV etter at du har fått innvilget AAP. Sykdom er ikke grunnlag for oppsigelse det første året man er sykmeldt, se arbeidsmiljøloven §15-8 (1). Dersom en arbeidstaker har vært syk i mer enn ett år, gjelder vanlige regler om saklig grunn til oppsigelse, se arbeidsmiljøloven § 15-7.

I sykepengeåret er det lovbestemte tidspunkter som skal sikre at det er jevnlig kontakt mellom deg som er sykmeldt, arbeidsgiver, sykmelder (legen) og NAV. Etter at sykepengene er utløpt, vil behovet ditt være med på å styre hva slags oppfølging du får. Alle som mottar AAP har rett til oppfølging fra NAV.

Hva slags oppfølging som er aktuell for deg vil avhenge av om du har en arbeidsgiver du skal tilbake til, hvor lenge du har vært sykmeldt, hvordan helsen din er, og flere andre forhold.

Hvis det er vanskelig for deg å gjøre arbeidsoppgavene du hadde før du ble syk, eller hvis det er forhold hos arbeidsgiveren din som gjør det vanskelig for deg å være i jobb, kan det være aktuelt å be NAV hjelpe deg å finne jobb hos andre arbeidsgivere. NAV vil da, blant annet, bruke opplysningene fra CV-en din. Det er derfor viktig at informasjonen i CV-en er oppdatert. Det kan du sjekke selv i Ditt NAV.