I hvilke tilfeller har jeg rett til refusjon fra dag 4?

 • Du har rett til refusjon dersom sykefraværet skyldes korona. Det innebærer at den ansatte enten er smittet, mistenkt smittet eller i lovpålagt karantene.
  • Pasienter med luftveisinfeksjon er i kategorien antatt smittet av koronavirus.
  • Helsemyndighetene anbefaler at pasienter med luftveisinfeksjon holder seg hjemme i inntil én dag etter at de har blitt symptomfrie så lenge covid-19 ikke er utelukket. 
  • Kan den ansatte jobbe fra  hjemmekontor, skal det ikke skrives sykmelding.
 • Du kan få refusjon for denne typen fraværsdager fra og med 16. mars til og med 31. desember 2020.

Dere kan IKKE kreve refusjon for sykepenger i disse tilfellene: 

 • Arbeidstakeren er permittert. 
 • Det er søkt om omsorgspenger på grunn av stengt skole eller barnehage, eller på grunn av sykdom hos barnet eller barnepasseren.

Du velger selv om du vil godkjenne egenmelding

Den utvidede retten til å bruke egenmelding opphørte fra 1. juni, men arbeidsgiverne kan fortsatt velge å godta egenmelding de første 16 dagene. 

Her ser du hvilke perioder du kan få refusjon for:

 
Illustrasjonen viser to scenarier for når man kan søke og hvilken periode man kan få refusjon for.  I scenario 1 er det et sykefravær som startet 8 dager før 16. mars, og arbeidsgiver får da refusjon for 8 dager av arbeidsgiverperioden.  I scenario 2 er det et nytt sykefravær på 16 dager som starter 1. april. Da får arbeidgiver refusjon for dag 4-16.

Hva må jeg gjøre?

 1. Du utbetaler sykepenger for opptil de første 16 dagene som vanlig. Er fraværet på mer enn 16 dager, sender du inntektsmelding akkurat som i dag.
 2. Etter at sykefraværet er over, søker du om refusjon gjennom denne nye ordningen fra dag 4 og opp til maks 16 dager.

Fristen for å sende inn refusjonskrav er nå utvidet fra 3 til 9 måneder som en midlertidig ordning ut 2020.

Her søker du

For inntil 50 ansatte

For flere enn 50 ansatte

For én ansatt som har hatt fravær i flere perioder

Disse må bruke eget skjema:

Arbeidsgiver som er privatperson og ikke foretak

Virksomheter som er opphørt og som ikke er aktive i Altinn

Pass på at dere har registrert kontonummer i Altinn!

Utbetalingene kommer til det kontonummeret som dere har registrert hos NAV. Har dere ikke registrert et kontonummer hos hos oss, kan vi ikke utbetale refusjon. Du legger inn kontonummeret i Altinn. På samme sted kan du også sjekke og endre kontonummeret

Hvor mye får vi?

Refusjonen beregnes på samme måte som sykepenger i arbeidsgiverperioden. Sykepengegrunnlaget pr år er begrenset til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Slik finner dere beløpet dere kan kreve:

 1. Avklar antall dager det kan kreves refusjon for. Ta kun med dager det skulle vært utbetalt lønn for, fra og med dag 4 i arbeidsgiverperioden. Helger og helligdager kan tas med hvis de er en del av den faste arbeidstiden. Krev så refusjon fra og med dag 4, men maksimalt 13 dager til sammen. Dager før 16. mars får du ikke refusjon for.
 2. Beregn månedsinntekten slik det ellers gjøres for sykepenger i arbeidsgiverperioden.
 3. Gang med 12 måneder for å finne årslønn.
 4. Reduser beløpet til 6G hvis beløpet er over dette.
 5. Finn dagsatsen ved å dele årslønnen på antall dager dere utbetaler lønn for i året.
 6. Gang dagsatsen med antall dager dere krever refusjon for.

Eksempel:

 1. Frida har første fraværsdag 20. mars. Hun jobber mandag-fredag og får ikke utbetalt lønn for helgedager. Arbeidsgiverperioden går til og med 4. april. Trekk fra helgedager og de tre første dagene i arbeidsgiverperioden = 10 dager som det kan kreves refusjon for.
 2. Finn gjennomsnittet av Fridas bruttolønn i desember, januar og februar. I dette eksempelet har Frida en snittlønn på 55 000 kroner de aktuelle månedene.
 3. Gang med 12 = årslønn, for Frida blir dette 55 000 * 12 = 660 000 kroner
 4. Reduser beløpet til 6G. Siden Frida tjener mer enn 6G så må årslønnen reduseres til 6*G = 608 106 kroner
 5. Del på 260 (antallet arbeidsdager Frida jobber i året) = dagsatsen. Fridas dagsats blir da 608 106 kr / 206 = 2338,87
 6. Gang dagsatsen med 10. Maksimalt refusjonsbeløp for Frida for de ti dagene blir da 23 388,70 kroner

Beløpet er før skatt, og det skal være uten feriepenger og arbeidsgiveravgift.

Det beregnes feriepenger av det NAV refunderer. Dere får utbetalt refusjonen av feriepengene neste år. 

Hvordan vet jeg om fraværet skyldes korona?

NAV vil refundere sykepenger til arbeidsgiverne basert på egenmelding, og vi krever ikke sykmelding som dokumentasjon. Det holder at den ansatte begrunner egenmeldingen med at det gjelder koronaviruset. 

Ansatte som har fått sykmelding fra lege, må opplyse deg om at det gjelder koronaviruset for at du kan kreve refusjon. Taushetsplikten gjelder som vanlig, derfor kan du ikke kreve å få se sykmelding med diagnose eller få opplysninger fra NAV, men den ansatte oppfordres til å oppgi om det skyldes korona. 

Dersom arbeidstakeren ikke opplyser om fraværet skyldes korona, kan du ikke søke om refusjon.  

Den utvidede retten til å bruke egenmelding opphørte fra 1. juni, men arbeidsgiverne kan fortsatt velge å godta egenmelding de første 16 dagene. 

Hvilke rettigheter må jeg ha i Altinn?

Du må ha tilgang til å sende inntektsmelding. Det betyr at du må ha en av disse tilgangene (rollene) for den aktuelle virksomheten: 

 • ansvarlig revisor
 • lønns- og personalmedarbeider
 • regnskapsfører lønn
 • regnskapsfører med signeringsrettighet
 • regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • revisormedarbeider
 • kontaktperson NUF

Se mer informasjon om roller i Altinn.