Refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona

info
Informasjonen nedenfor gjelder bare sykefravær som startet før 1. oktober 2021.
 • Du har rett til refusjon dersom sykefraværet skyldes korona. Det innebærer at den ansatte enten er smittet, mistenkt smittet eller i lovpålagt karantene, inkludert ventekarantene.
 • Sykefravær som skyldes vaksinering mot covid-19 sykdom og, sykefravær som skyldes følgetilstand av covid-19 sykdom, gir også rett til refusjon. 
  • Arbeidstakere og arbeidsgivere oppfordres til å være fleksible og finne gode løsninger som legger til rette for at man kan ta vaksine uten å være borte fra arbeidet mer enn nødvendig.
  • Dersom det er nødvendig å være borte fra arbeidet minst en hel arbeidsdag for å ta covid-19 vaksine, har den ansatte rett til sykepenger. I slike tilfeller oppfordres arbeidsgiverne til å godta egenmelding.
 • Pasienter med luftveisinfeksjon er i kategorien antatt smittet av koronavirus.
 • Helsemyndighetene anbefaler at pasienter med luftveisinfeksjon holder seg hjemme i inntil én dag etter at de har blitt symptomfrie. 
 • Kan den ansatte jobbe fra  hjemmekontor, skal det ikke skrives sykmelding.
 • Du kan få refusjon for denne typen fraværsdager ut september 2021.
 • Arbeidstakeren er permittert. 
 • Dere har selv besluttet at arbeidstakeren skal holde seg hjemme på grunn av høyt smittetrykk i arbeidstakerens bostedskommune.
 • Det er søkt om omsorgspenger på grunn av stengt skole eller barnehage, eller på grunn av sykdom hos barnet eller barnepasseren.
 1. Du utbetaler sykepenger for opptil de første 16 dagene som vanlig. Er fraværet på mer enn 16 dager, sender du inntektsmelding akkurat som i dag.
 2. Når arbeidsgiverperioden er over, søker du om refusjon gjennom denne nye ordningen fra dag 4 og opp til maks 16 dager.
 • For fravær mellom 16. mars og 31. desember 2020 kan refusjon gis inntil ni måneder etter den måneden kravet gjelder.
 • For fravær etter 1. januar 2021 gjelder igjen 3 måneders frist.  
 1. Avklar antall dager det kan kreves refusjon for. Ta kun med dager det skulle vært utbetalt lønn for, fra og med dag 4 i arbeidsgiverperioden. Helger og helligdager kan tas med hvis de er en del av den faste arbeidstiden. Krev så refusjon fra og med dag 4, men maksimalt 13 dager til sammen. 
 2. Beregn månedsinntekten slik det ellers gjøres for sykepenger i arbeidsgiverperioden.
 3. Gang med 12 måneder for å finne årslønn.
 4. Reduser beløpet til 6G hvis beløpet er over dette.
 5. Finn dagsatsen ved å dele årslønnen på antall dager dere utbetaler lønn for i året.
 6. Gang dagsatsen med antall dager dere krever refusjon for.
 1. Frida har første fraværsdag 20. mars. Hun jobber mandag-fredag og får ikke utbetalt lønn for helgedager. Arbeidsgiverperioden går til og med 4. april. Trekk fra helgedager og de tre første dagene i arbeidsgiverperioden = 10 dager som det kan kreves refusjon for.
 2. Finn gjennomsnittet av Fridas bruttolønn i desember, januar og februar. I dette eksempelet har Frida en snittlønn på 55 000 kroner de aktuelle månedene.
 3. Gang med 12 = årslønn, for Frida blir dette 55 000 * 12 = 660 000 kroner
 4. Reduser beløpet til 6G. Siden Frida tjener mer enn 6G så må årslønnen reduseres til 6*G = 608 106 kroner
 5. Del på 260 (antallet arbeidsdager Frida jobber i året) = dagsatsen. Fridas dagsats blir da 608 106 kr / 260 = 2338,87
 6. Gang dagsatsen med 10. Maksimalt refusjonsbeløp for Frida for de ti dagene blir da 23 388,70 kroner
 • ansvarlig revisor
 • lønns- og personalmedarbeider
 • regnskapsfører lønn
 • regnskapsfører med signeringsrettighet
 • regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • revisormedarbeider
 • kontaktperson NUF