Tjenesten Dine sykmeldte på nav.no er ment som en støtte til den personalansvarlige lederen som skal følge opp en syk medarbeider. Når NAV mottar en digital sykmelding, spør vi virksomheten hvem som er nærmeste leder og gir deretter lederen tilgang til Dine sykmeldte på nav.no.

Lederen logger inn på nav.no/dinesykmeldte og finner alt som handler om egne sykmeldte arbeidstakere: sykmeldinger, søknader om sykepenger, oppfølgingsplaner og forespørsler om dialogmøter.

Hvis det er svært mange sykmeldte registrert på én leder

Vi erfarer at noen virksomheter registrerer noen få personer, for eksempel i HR, som leder for den som er sykmeldt. De får dermed svært mange sykmeldte i sin liste, med den konsekvensen at siden låser seg fordi den ikke er skalert for å takle så store mengder informasjon. Ledere med et moderat lederspenn vil ikke oppleve problemer med lasting av informasjonen.

For å unngå at siden låser seg viser vi de 30 mest relevante tilfellene. Utvalget baserer seg på hvilke ansatte som har en løpende sykmelding og hva som er tom-dato i denne. Det betyr at det er de med en aktiv sykmelding med tom-dato lengst frem i tid som ligger først i listen.

Anbefalinger

For å få full glede av tjenesten anbefaler vi at man fordeler de sykmeldte på flere personer som meldes inn som nærmeste leder gjennom Altinn. Da vil man unngå å komme i den situasjonen at det er flere enn 30 sykmeldte i listen. 

En virksomhet kan når som helst melde inn ny personalansvarlig leder for en ansatt ved å sende inn Altinn-skjemaet Sykmelding – oppgi leder.

På generelt grunnlag anbefaler vi at lederne i virksomheten har et moderat lederspenn. Det kan ha betydning både for arbeidsmiljøet og sykefraværsoppfølgingen hvor mange ansatte en leder har direkte personalansvar for. 

Alt ligger i Altinn

Sykmeldinger og søknader ligger på nav.no i inntil 3 måneder etter at sykefraværet er over, oppfølgingsplaner ligger i 4 måneder. Dine sykmeldte er ikke ment å fungere som et arkiv for arbeidsgiveren. I bedriftens innboks i Altinn ligger alt som er sendt fra NAV og alle oppfølgingsplaner som arbeidsgiveren har delt med NAV.