Har du ikke fått utbetalt lønn og feriepenger?

Her finner du informasjon om hva du bør gjøre om arbeidsgiver ikke betaler deg lønn eller feriepenger.

Hvordan du skal gå fram for å få dekket kravene dine, er avhengig av årsaken til at arbeidsgiver ikke betaler. 

Hvis arbeidsgiver ikke utbetaler lønn til avtalt tid, kan årsaken være at arbeidsgiveren din ikke vil betale (manglende betalingsvilje). Hvis årsaken er manglende betalingsvilje, er det aktuelt å tvangsinndrive kravet.

Hvis arbeidsgiver ikke kan betale (manglende betalingsevne), kan det være aktuelt å begjære arbeidsgiveren konkurs for å få lønnsgarantidekning.

Hvis du er i tvil om hvordan du skal gå fram, bør du søke råd eller bistand hos

 • advokat/rettshjelper
 • fagforening
 • Jussbuss, Jushjelpa, Jusformidlingen og Jurk
 • NAV Lønnsgaranti

Hvis du ikke får utbetalt lønn til avtalt tid

Ta kontakt med arbeidsgiveren din for å få klarhet i om det er manglende betalingsvilje eller betalingsevne som er årsaken til at lønnen uteblir.

Uansett hvilken forklaring du får fra arbeidsgiver, må du ikke vente for lenge før du går videre med saken. Det er frister for hvor gamle kravene dine kan være for at du skal få lønnsgarantidekning. Hvis du venter for lenge, risikerer du at kravene dine ikke blir dekket.

Under ser du framgangsmåter for å inndrive et krav hos en arbeidsgiver som har betalingsevne, men mangler betalingsvilje.

Her beskriver vi også hva du må gjøre for å få tingretten til å vurdere om det kan åpnes konkurs hos en arbeidsgiver som ikke har betalingsevne.

Når arbeidsgiver har manglende betalingsvilje

Det kan være vanskelig å kreve lønn og feriepenger av en arbeidsgiver som ikke vil betale. Hvis du ønsker å inndrive kravet ditt uten fagkyndig hjelp, bør du gå fram slik:

 • Send et rekommandert brev til arbeidsgiveren din der du setter fram kravet ditt og ber om oppgjør innen kort frist, for eksempel 1 uke. Gjør arbeidsgiveren oppmerksom på at hvis du ikke får betaling, kommer du til å ta saken videre.
 • Hvis arbeidsgiveren din ikke betaler innen fristen du har gitt, kan du bringe saken inn for Forliksrådet i den kommunen hvor arbeidsgiveren holder til. I Forliksrådet kan du få hjelp til å skrive en forliksklage, og du og arbeidsgiveren vil da bli kalt inn til et forliksmøte. I Forliksrådet kan saken enten bli løst ved forlik eller ved dom.
 • Blir ikke saken løst i Forliksrådet, kan du ta saken videre til retten. Du bør da søke juridisk hjelp for å finne ut om det er grunnlag for å ta saken til retten.
 • Blir resultatet av behandlingen i Forliksrådet et forlik eller en dom, og arbeidsgiveren fremdeles ikke betaler, må du sende saken til namsretten for tvangsinndrivelse.

Det er også andre måter å tvangsinndrive krav på. Les mer på politiet.no.

Når arbeidsgiver har manglende betalingsevne

Hvis det viser seg at den manglende lønnsutbetalingen skyldes at arbeidsgiver ikke kan betale, kan du selv begjære virksomheten konkurs. Når det er åpnet konkurs, kan du søke dekning av lønn og feriepenger fra lønnsgarantiordningen i NAV.

Det er frister for hvor gamle lønns- og feriepengekrav kan være for at de skal bli dekket av lønnsgarantien. Du bør derfor selv begjære arbeidsgiveren din konkurs og ikke vente på at andre skal gjøre det. Hvis du venter for lenge, risikerer du at kravene dine ikke kan dekkes. I forbindelse med konkursbegjæringen, kan såkalte «rimelige omkostninger» som gebyrer, advokathonorar og lignende, bli dekket av garantien. Hvis du begjærer arbeidsgiver konkurs er du fritatt fra plikten til å stille sikkerhet for omkostninger ved bobehandlingen.

Den enkleste måten å få åpnet konkurs på er at du og arbeidsgiver sammen kontakter tingretten, og at arbeidsgiver erkjenner manglende betalingsevne (insolvens).

Hvis arbeidsgiver ikke er villig til å kontakte tingretten, kan du følge framgangsmåten som er beskrevet under. Det er formelle krav til hvordan du må gå frem og det er derfor viktig at du følger framgangsmåten nøye og passer på tidsfristene. Du kan også finne informasjon på konkursradet.no og domstol.no.

Hvordan åpne konkurs når arbeidsgiver ikke er villig til å kontakte tingretten

1. Når lønnen uteblir: Påkrav

Hvis du ikke får utbetalt lønnen din på den vanlige lønningsdagen, sender du så fort som mulig et rekommandert kravbrev (påkrav) til arbeidsgiver. I kravbrevet må det stå hva kravet gjelder, hvilket beløp arbeidsgiver skylder deg og opptjeningsperioden. Gi arbeidsgiver 1 ukes frist til å betale.

2. Når arbeidsgiver ikke betaler etter påkrav: Konkursvarsel

4 uker etter at du sendte det rekommanderte brevet, sender du et konkursvarsel som skal forkynnes for arbeidsgiver av en offentlig tjenestemann.

Konkursvarselet skal inneholde noen viktige punkter, for at du senere skal kunne få åpnet konkurs:

 • Vis til påkravet du har sendt tidligere. Gjenta gjerne beløpet arbeidsgiver skylder deg, hva kravet gjelder og opptjeningsperioden.
 • Gi arbeidsgiver 2 ukers frist fra lovlig forkynnelse til å betale.
 • Skriv at "det vil bli tatt ut konkursbegjæring hvis betaling ikke skjer innen fristens utløp".
 • Videre må du opplyse om at "insolvens ved behandlingen av konkursbegjæringen i alminnelighet skal antas å foreligge og konkurs kunne åpnes når betaling uteblir etter at konkursvarsel er forkynt i henhold til konkursloven § 63".

Forkynnelse

Konkursvarselet sender du i 2 eksemplarer til hovedstevnevitnet i kommunen hvor arbeidsgiver har sitt forretningssted. I byene er dette gjerne et eget kontor, i distriktene er det ofte lensmannen. Kommuneadministrasjonen kan gi nærmere opplysninger.

Hovedstevnevitnet/lensmannen forkynner så konkursvarselet for arbeidsgiveren. En slik forkynnelse koster 430 kroner per 1.september 2015, og du vil få orientering når den er utført.

3. Hvis arbeidsgiver fortsatt ikke betaler: Konkursbegjæring

Når 2-ukersfristen i konkursvarselet har gått ut, må du sende konkursbegjæring til tingretten. Begjæringen må sendes i 5 eksemplarer, og den må ha kommet inn til tingretten innen 2 uker fra konkursvarselets betalingsfrist utløp. Hvis du venter lenger, må varselet forkynnes på nytt.

Konkursbegjæringen

Det er viktig at konkursbegjæringen er formelt korrekt. Konkursbegjæringen skal være skriftlig, og det viktigste som må være med er

 • saksøker (deg) og saksøkte (arbeidsgiver) med navn og adresse
 • arbeidsgivers foretaksnummer (fremgår av firmaattesten)
 • konkursgrunnlaget, det vil si beløpet som arbeidsgiver skylder deg, opptjeningsperiode og type krav (lønn, feriepenger eller lignende)
 • du ber om at det åpnes konkurs hos saksøkte
 • legg ved dokumentasjon på at du er ansatt/har et arbeidsforhold hos saksøkte
 • legg ved kopi av firmaattest, kravbrevet og konkursvarselet med betalingsoppfordring
 • underskrift

Konkursbegjæringen med vedlegg skal sendes til tingretten i den kommunen hvor arbeidsgiver har sitt forretningssted, hvis det er et selskap.

Er arbeidsgiver en person eller et enkeltmannsforetak, sender du konkursbegjæringen til tingretten i den kommunen hvor arbeidsgiver bor. Brønnøysundregistrene kan gi opplysninger om dette. Her kan du også bestille en firmaattest som du legger ved konkursbegjæringen.

Samtidig med at du sender inn konkursbegjæringen, søker du tingretten om fritak fra å stille garanti for omkostningene ved bobehandlingen. Du kan legge ved lønnsgarantiens søknadsblankett, blankett A, som vil gi tingretten mange av de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre om det skal gis fritak eller ikke.

Når tingretten behandler konkursbegjæringen din, må du møte i retten og forklare deg om kravet.

Etter at konkurs er åpnet, må du søke lønnsgarantidekning ved å melde kravet ditt til bostyrer. Ønsker du ytterligere informasjon, se veiledning for bostyrer.