Bostyrer

Ved åpning av konkurs blir det oppnevnt enbostyrer (en advokat).

Annet arbeidsvederlag

Eksempler er akkordoppgjør, provisjon eller overtidsgodtgjøring. Utgifter eller utlegg du har hatt til for eksempel bil, diett, billetter med mer omfattes ikke av garantien.

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveren din skal betale arbeidsgiveravgift av lønn eller annen godtgjørelse for arbeid utført i Norge, uavhengig av din eller arbeidsgiverens tilknytning til landet. Har du utført arbeid i et annet EØS-land, og det bare kan åpnes konkurs hos arbeidsgiveren din i Norge, vil kravet kunne bli dekket over den norske lønnsgarantiordningen, selv om det ikke skulle betales arbeidsgiveravgift til norske myndigheter. Forutsetningen er at du ikke vil få lønnsgarantidekning i det landet der du er trygdet eller har utført arbeid.

Forfall

Forfall er din vanlige lønningsdato. Hvis du ikke har avtale om en fast dato, står det i arbeidsmiljøloven at lønn skal utbetales minst 2 ganger i måneden.

Fristdagen

Fristdagen er som regel den dagen da tingretten mottok den konkursbegjæringen som førte til at det ble åpnet konkurs.

Inndrivelsesomkostninger

Dette er kostnader som du eller arbeidstakerorganisasjonen din har hatt i forbindelse med å drive inn lønnskravet ditt før konkursen, som for eksempel utgifter til påkrav, forliksklage eller stevning.

Insolvens

For å få åpnet konkurs er det et vilkår at virksomheten er insolvent. Begrepet er definert i konkursloven og betyr at virksomheten ikke kan betale sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller, og heller ikke har eiendeler eller inntekter som kan dekke gjelden. Det er også et vilkår at betalingsproblemene ikke bare er midlertidige.  

Lovbestemt oppsigelsestid

Den gjensidige oppsigelsestiden er på en måned hvis ikke annet følger av en tariffavtale. Hvis du har vært sammenhengende tilsatt i minst fem eller ti år i samme virksomhet, er det en gjensidig oppsigelsestid på henholdsvis minst 2 eller 3 måneder. Hvis du blir sagt opp etter å ha vært tilsatt i 10 år sammenhengende i samme virksomhet og du har fylt 50, 55 eller 60 år, har du krav på en oppsigelsestid på henholdsvis 4, 5 eller 6 måneder.

Oppsigelsestiden løper normalt fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Dekning av utgifter ved en konkursbegjæring

Rimelige omkostninger som du eller arbeidstakerorganisasjonen din har hatt ved å begjære arbeidsgiveren din konkurs, kan dekkes. Dette kan for eksempel være kostnader ved påkrav (brev til arbeidsgiver som viser kravets grunnlag og omfang), konkursvarselet og konkursbegjæringen.

Kostnadene ved påkrav og konkursvarsel inngår i det maksimale beløpet på 2 ganger grunnbeløpet som kan dekkes av lønnsgarantien. Kostnader ved konkursbegjæringen kan dekkes i tillegg til maksimalbeløpet.

Tariffavtale

Dette er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.