Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet du eller fullmektigen din mottar et vedtak fra NAV med avslag på kravet ditt. I vedtaket får du informasjon om at du kan klage.

Klagen skal du sende til NAV Lønnsgaranti, som skal vurdere saken på nytt. Hvis NAV Lønnsgaranti ikke ser at det er grunnlag for å endre vedtaket, blir klagen sendt til NAV Klageinstans Oslo og Akershus som avgjør saken endelig.

Du vil få kopi av brevet som blir sendt til klageinstansen. Etter at klagen din er sendt dit, er det NAV Klageinstans Oslo og Akershus som kan svare på spørsmål om for eksempel saksbehandlingstid.

Hvis du får utgifter til for eksempel advokat i forbindelse med en klagesak, kan du søke NAV Lønnsgaranti om å få dekket disse utgiftene. For å få dekket utgiftene kreves det at du får medhold i klagesaken, og at kostnadene er vesentlige og nødvendige.