Arbeidstakere har ikke rett til sykepenger under avvikling av lovbestemt ferie

Arbeidstakere som har vært sykmeldt og avviklet lovbestemt ferie har i henhold til folketrygdloven §8-17 tredje ledd ikke rett på sykepenger. Dette gjelder også for de som har avviklet lovbestemt ferie for å reise til et EU/EØS-land.

Vi vil gjøre en konkret vurdering der arbeidstakere mener de har krav på kompensasjon

NAV arbeider nå med å kartlegge ulike sakstyper for å finne relevante saker som er berørt av vår feilaktige tolkning av EØS-forordningen artikkel 21. Her kan det også være saker der en arbeidstaker har fått avslag på søknad om utenlandsopphold og deretter tatt ut lovbestemt ferie for å reise til et land i EU/EØS. Det vil bero på en konkret vurdering hvorvidt det er grunnlag for kompensasjon i slike tilfeller.

Vi prioriterer nå de sakene som har et løpende trekk/innkreving, og å tilbakebetale til de brukerne som har fått urettmessige krav fra NAV. Deretter vil vi se på andre sakstyper som kan bli aktuelt å ta opp til ny vurdering.

Hva skal du som arbeidsgiver gjøre?

Dersom NAV skal vurdere om arbeidstakeren har rett på kompensasjon som følge av NAVs feilaktige tolkning av EU/EØS-regelverket må du som arbeidsgiver be din arbeidstaker selv ta kontakt med NAV på telefon 21 05 21 05.