Informasjon til arbeidsgivere om EØS-saken

I arbeidet med NAVs feilaktige praktisering av EU/EØS-regelverket har vi mottatt henvendelser fra arbeidsgivere som lurer på hvordan de skal gå frem når en av deres ansatte kan være rammet av denne feilen.

Arbeidstakere har ikke rett til sykepenger under avvikling av lovbestemt ferie

Arbeidstakere som har vært sykmeldt og avviklet lovbestemt ferie har i henhold til folketrygdloven §8-17 tredje ledd ikke rett på sykepenger. Dette gjelder også for de som har avviklet lovbestemt ferie for å reise til et EU/EØS-land.

Vi vil gjøre en konkret vurdering der arbeidstakere mener de har krav på kompensasjon

NAV arbeider nå med å kartlegge ulike sakstyper for å finne relevante saker som er berørt av vår feilaktige tolkning av EØS-forordningen artikkel 21. Her kan det også være saker der en arbeidstaker har fått avslag på søknad om utenlandsopphold og deretter tatt ut lovbestemt ferie for å reise til et land i EU/EØS. Det vil bero på en konkret vurdering hvorvidt det er grunnlag for kompensasjon i slike tilfeller.

Vi prioriterer nå de sakene som har et løpende trekk/innkreving, og å tilbakebetale til de brukerne som har fått urettmessige krav fra NAV. Deretter vil vi se på andre sakstyper som kan bli aktuelt å ta opp til ny vurdering.

Hva skal du som arbeidsgiver gjøre?

Dersom NAV skal vurdere om arbeidstakeren har rett på kompensasjon som følge av NAVs feilaktige tolkning av EU/EØS-regelverket må du som arbeidsgiver be din arbeidstaker selv ta kontakt med NAV på telefon 21 05 21 05.