Aktuelle NAV-skjemaer

Se aktuelle skjemaer for sykepenger, permitteringer, oppsigelser, konkurs.

Sykefravær og sykepenger

Kan vi godta at ansatte holder seg hjemme med egenmelding hvis de mener de kan ha blitt smittet av korona eller har symptomer på smitte?  

Arbeidsgivere må akseptere egenmelding i arbeidsgiverperioden. Dette er nødvendig for å unngå at fastlegen og legevakten belastes hvis symptomene ikke krever at de må til legen.

De som er i karantene etter utenlandsopphold, kan også bruke egenmelding. 

Må vi betale arbeidsgiverperioden på 16 dager?  

Stortinget har vedtatt at arbeidsgivere kun skal betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars. 

  1. Dere utbetaler fortsatt sykepenger i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 dagene av sykefraværet. 
  2. I ettertid søker dere om refusjon fra dag 4 i et eget skjema. 

Vi ber om at offentlige virksomheter venter med å benytte ordningen til 1. mai slik at vi kan få prioritert utbetalinger til private virksomheter.

Fristen for refusjonskrav er forlenget fra tre til ni måneder som en midlertidig ordning i forbindelse med pandemien. Dette er ment som en service til arbeidsgiverne og er ikke et signal om lang saksbehandlingstid i NAV.

Gå til informasjon og skjema for refusjonsordningen.

Hvem har rett til sykepenger?

Alle som er borte fra arbeidet på grunn av Covid-19 eller mistanke om at de har fått denne sykdommen, kan ha rett til sykepenger.
For å unngå at helsevesenet belastes, kan egenmelding brukes i 16 dager. Fra og med den 17. dagen må arbeidstakerne ha sykemelding. 
Under pandemien er det ikke lenger krav til personlig oppmøte for å få sykmelding. 

Hva med de ansatte som var sykmeldt før vi måtte permittere?

Ansatte som blir syke før permitteringen trer i kraft, har rett til sykepenger. Ansatte som fortsatt er permittert når de blir friskmeldt, må søke om dagpenger. 

Jeg har en sykmeldt ansatt. Hva skjer med aktivitetskravet ved 8 uker?

Vanligvis vurderer NAV om den sykmeldte oppfyller aktivitetskravet etter 8 ukers sykmelding. Under korona-epidemien går hensyn til smittevern foran kravet til aktivitet. Vi vil derfor ikke kreve at den ansatte er i aktivitet utenfor hjemmet. 

Hvis du som arbeidsgiver kan tilrettelegge for arbeid hjemmefra, snakk med din ansatte om muligheten. 

Vil NAV innkalle til dialogmøte 2?

Sykefraværsoppfølgingen vil foregå på en slik måte at NAV bidrar til å minimere risikoen for smittespredning. NAV vurderer om dialogmøte skal gjennomføres dersom du, den sykmeldte eller legen ber om møte. 

Møter vil fortrinnsvis gjennomføres på telefon eller video.

Hvis du ønsker dialogmøte, kontakt NAVs arbeidsgivertelefon – 55 55 33 36 - eller gi svar på nav.no/dinesykmeldte hvis du får spørsmål om det der.

Hvis planlagte møter må endres til telefon- eller videomøte, eller hvis møtet ikke kan gjennomføres, vil dere få beskjed.

Omsorgspenger  

Hvor mange dager må vi dekke når ansatte må være hjemme på grunn av stengt barnehage og skole?  

Arbeidsgiverperioden er kun tre dager og ikke lenger ti. Antall omsorgsdager dobles.  Dette er en midlertidig ordning på grunn av koronasituasjonen. 
Vi arbeider med nye forskrifter. 

Du må fortsatt forskuttere omsorgsdagene, og søke om refusjon fra den fjerde dagen. Du kan sende digital inntektsmelding til NAV.

Du finner mer informasjon om omsorgspenger her.

Permittering 

Hva permittering er

Permittering kan brukes når virksomheten reduseres i en periode eller stanses.  Ansatte som permitteres skal ikke arbeide for deg mens de er permittert. Du skal ikke utbetale lønn til ansatte mens de er permittert og mottar dagpenger. 

Vi skiller mellom helt og delvis permitterte.  Dersom ansatte er delvis permittert, arbeider de ansatte kortere dager eller færre dager. Du skal kun betale lønn for den tiden de jobber.  Når ansatte er helt permittert, skal du ikke utbetale lønn.  

Når ansatte permitteres, fordeles kostnadene mellom bedriften og staten. Bedriften betaler lønn de to første dagene. Staten overtar i koronakrisen ansvaret for resten av lønnspliktdagene. Deretter kan de ansatte søke om dagpenger under permittering.  Dagpengene sikrer inntekt, men er ikke like mye som vanlig lønn. 

Hva skjer om jeg utbetaler lønn til en ansatt som er varslet om 100 prosent permittering?

Betaler du lønn til en ansatt som har fått varsel om 100 prosent permittering, er den ansatte i praksis kun delvis permittert fordi den ansatte lønnes for arbeid. 

Om du utbetaler forskjellen mellom dagpengene og full lønn, vil dagpengene til den permitterte bli redusert. Hvis du for eksempel utbetaler 30 prosent av den ordinære lønnen til en ansatt, vil den ansatte være 70 prosent permittert. 

Det vil i tillegg være vanskelig å vurdere at en ansatt med full lønn basert på kombinasjonen dagpenger og lønn er reell arbeidssøker til annet arbeid.  

Kan ansatte jobbe i bedriften når de er 100% permittert?

Har du permittert ansatte fullt fra sitt arbeid, kan du på kort varsel kalle dem tilbake i arbeid dersom det igjen er behov for arbeidskraft. Dersom en ansatt som er 100 prosent permittert kalles inn til arbeid hos deg gjenoppstår arbeidsplikten og plikten til å betale lønn for det antall timer som innkallingen gjelder. 

Du har etter arbeidsavtalen og arbeidsrettslige regler plikt til å betale lønn for det arbeid den ansatte yter for bedriften. Når den ansatte utfører arbeid skal timene med arbeid og lønn føres på meldekortene som sendes til NAV. Da utbetales det graderte dagpenger. 

Her finner du mer informasjon om permittering i forbindelse med koronaviruset.

Nytt om refusjoner

Ifølge den midlertidige forskriften, er refusjonskravet forlenget fra tre til ni måneder etter den måneden lønnen ble utbetalt. Dette gjelder sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger. Foreldrepenger er ikke omfattet av den midlertidige forskriften. 

Vi arbeider nå med å lage en ny refusjonsordning. Inntil dere får beskjed om at denne er klar, må dere fortsette å betale sykepenger i hele arbeidsgiverperioden. Dere må også fortsette å sende inntektsmelding, med arbeidsgiverperiode på 16 dager. Vi vil senere refundere fra den fjerde dagen.