Arbeidsgiver - hva gjelder i min situasjon?

Her finner du spørsmål og svar til arbeidsgivere i forbindelse med koronaviruset.

Aktuelle NAV-skjemaer

Se aktuelle skjemaer for sykepenger, permitteringer, oppsigelser, konkurs.

Sykefravær og sykepenger

Kan vi godta at ansatte holder seg hjemme med egenmelding hvis de mener de kan ha blitt smittet av korona eller har symptomer på smitte?  

Den utvidede retten til å bruke egenmelding opphører fra 1. juni. Du kan fortsatt velge å godta egenmelding de første 16 dagene, men for sykefravær som oppstår fra 1. juni, kan du i stedet velge å kreve sykmelding fra dag fire.

Må vi betale arbeidsgiverperioden på 16 dager?  

Ja, du skal betale sykepenger i hele arbeidsgiverperioden, men når sykefraværet skyldes korona, kan du kreve refusjon i ettertid.

  1. Dere utbetaler fortsatt sykepenger i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 dagene av sykefraværet. 
  2. I ettertid søker dere om refusjon fra dag 4 i et eget skjema. 

Fristen for refusjonskrav er forlenget fra tre til ni måneder som en midlertidig ordning i forbindelse med pandemien. Dette er ment som en service til arbeidsgiverne og er ikke et signal om lang saksbehandlingstid i NAV. 

Gå til informasjon og skjema for refusjonsordningen.

Hvem har rett til sykepenger?

Alle som er borte fra arbeidet på grunn av Covid-19 eller mistanke om at de har fått denne sykdommen, kan ha rett til sykepenger.

Under pandemien er det ikke lenger krav til personlig oppmøte for å få sykmelding.

Les om reglene for sykmelding ved koronavirus.

Hva med ansatte som pendler mellom Norge og utlandet?

Les om hva som gjelder når en arbeidstaker må i karantene ved innreise til Norge

Hva med de ansatte som var sykmeldt før vi måtte permittere?

Ansatte som blir syke før permitteringen trer i kraft, har rett til sykepenger. Ansatte som fortsatt er permittert når de blir friskmeldt, må søke om dagpenger. 

Jeg har en sykmeldt ansatt. Hva skjer med aktivitetskravet ved 8 uker?

NAV vurderer fortsatt aktivitetskravet ved 8 ukers sykefravær. Under korona-epidemien går hensyn til smittevern foran kravet til aktivitet.  

Hvis du som arbeidsgiver kan tilrettelegge for arbeid hjemmefra, snakk med din ansatte om muligheten. 

Vil NAV innkalle til dialogmøte 2?

Sykefraværsoppfølgingen vil foregå på en slik måte at NAV bidrar til å minimere risikoen for smittespredning. NAV vil fortsatt avholde dialogmøter, men fortrinnsvis på telefon eller video. Vi vil legge vekt på om du, arbeidstakeren eller legen har bedt om et møte.

Hvis du ønsker dialogmøte, kontakt NAVs arbeidsgivertelefon – 55 55 33 36 - eller gi svar på nav.no/dinesykmeldte hvis du får spørsmål om det der.

Hvis planlagte fysiske møter må endres til telefon- eller videomøte, eller hvis møtet ikke kan gjennomføres, vil dere få beskjed.

Omsorgspenger  

Hvor mange dager må vi dekke når ansatte må være hjemme på grunn av stengt barnehage og skole?  

På grunn av Korona-utbruddet er reglene for å bruke omsorgsdager og søke om refusjon av omsorgspenger endret flere ganger. Her er endringer som har betydning for deg som arbeidsgiver:  

Ved fravær fra 1. januar til og med 12. mars 2020 

  • Du må dekke de 10 første dagene med omsorgspenger før du kan søke om refusjon fra den 11. dagen. 

Ved fravær fra 13. mars til og med 30. juni 2020 

  • Det er nok at du har dekket 3 dager. Det betyr at hvis du har dekket 3 dager siden 1. januar, kan du kreve refusjon for alle dagene du har utbetalt mellom 13. mars og 30. juni. 
  • Antall omsorgsdager som arbeidstakere har rett til dobles. 

Ved fravær fra 1. juli til og med 31. desember 2020 

  • Du må igjen dekke 10 dager for kalenderåret 2020. Det betyr at hvis du allerede har dekket 3 dager for en arbeidstaker har du fra 1. juli 7 dager igjen å dekke før du kan søke refusjon for utbetalt lønn til ham/henne. 
  • Antall omsorgsdager for arbeidstakere nullstilles. Det betyr at de ikke lenger har rett til dobbelt antall dager, men har rett til vanlig antall dager ut kalenderåret.  Et eksempel: En person som før korona hadde rett til 10 omsorgsdager, starter på nytt med 10 dager å bruke fra 1. juli 2020. 
  • Overføring av dager på grunn av stengt barnehage eller skole som er gjort før 1. juli annulleres. Man kan fremdeles overføre omsorgsdager for perioder som barnehager/skoler har vært eller er stengt etter 1. juli. 

Du må fortsatt forskuttere alle omsorgsdagene, før du søker om refusjon ved å sende digital inntektsmelding til NAV. I 2020 kan du normalt ikke kreve legeerklæring på barnets eller barnepasserens sykdom når du skal forskuttere omsorgsdager. Unntaket er hvis barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn, se nedenfor.

Hva gjelder hvis ansatte må være hjemme med barn når barnehager og skoler åpner igjen?

Hvis barnet er i karantene kan foreldrene bruke omsorgsdager.

Hvis barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn, kan foreldrene bruke omsorgsdager. Smittevernhensynet kan gjelde barnet eller andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med.

Foreldrene kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole til og med 30. juni 2020. Dette gjelder selv om antall omsorgsdager er brukt opp. I slike tilfeller må arbeidstakeren levere bekreftelse fra lege på at det er særlige smittevernhensyn som må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Legen skal ikke oppgi diagnose eller hvilket familiemedlem det gjelder. Bekreftelsen skal leveres til arbeidsgiveren.

Les mer om omsorgspenger.

Permittering  

Hva permittering er

Permittering kan brukes når virksomheten reduseres i en periode eller stanses.  Ansatte som permitteres skal ikke arbeide for deg mens de er permittert. Du skal ikke utbetale lønn til ansatte mens de er permittert og mottar dagpenger. 

Vi skiller mellom helt og delvis permitterte.  Dersom ansatte er delvis permittert, arbeider de ansatte kortere dager eller færre dager. Du skal kun betale lønn for den tiden de jobber.  Når ansatte er helt permittert, skal du ikke utbetale lønn.  

Når ansatte permitteres, fordeles kostnadene mellom bedriften og staten. Starter permitteringen 31. august 2020 eller tidligere, betaler bedriften lønn de to første dagene. Staten overtar i koronakrisen ansvaret for resten av lønnspliktdagene. Fra og med 1. september 2020 øker bedriftens lønnsplikt ved permittering fra to til ti dager. Deretter kan de ansatte søke om dagpenger under permittering.  Dagpengene sikrer inntekt, men er ikke like mye som vanlig lønn. 

Hva skjer om jeg utbetaler lønn til en ansatt som er varslet om 100 prosent permittering?

Betaler du lønn til en ansatt som har fått varsel om 100 prosent permittering, er den ansatte i praksis kun delvis permittert fordi den ansatte lønnes for arbeid. 

Om du utbetaler forskjellen mellom dagpengene og full lønn, vil dagpengene til den permitterte bli redusert. Hvis du for eksempel utbetaler 30 prosent av den ordinære lønnen til en ansatt, vil den ansatte være 70 prosent permittert. 

Det vil i tillegg være vanskelig å vurdere at en ansatt med full lønn basert på kombinasjonen dagpenger og lønn er reell arbeidssøker til annet arbeid.  

Kan ansatte jobbe i bedriften når de er 100% permittert?

Har du permittert ansatte fullt fra sitt arbeid, kan du på kort varsel kalle dem tilbake i arbeid dersom det igjen er behov for arbeidskraft. Dersom en ansatt som er 100 prosent permittert kalles inn til arbeid hos deg gjenoppstår arbeidsplikten og plikten til å betale lønn for det antall timer som innkallingen gjelder. 

Du har etter arbeidsavtalen og arbeidsrettslige regler plikt til å betale lønn for det arbeid den ansatte yter for bedriften. Når den ansatte utfører arbeid skal timene med arbeid og lønn føres på meldekortene som sendes til NAV. Da utbetales det graderte dagpenger. 

Her finner du mer informasjon om permittering i forbindelse med koronaepidemien

Frist for refusjoner

Fristen for å sende inn refusjonskrav for sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger ble i 2020 utvidet fra 3 til 9 måneder som en midlertidig ordning.

  • For fravær mellom 16. mars og 31. desember 2020 kan refusjon gis inntil ni måneder etter den måneden kravet gjelder.
  • For fravær etter 1. januar 2021 gjelder igjen 3 måneders frist.  

Les om refusjonsordningen for sykepenger fra dag 4. Les mer om refusjon av forskuttert lønn under permittering som følge av koronaepidemien