IA-avtalen: Lav måloppnåelse

Målet om at seniorene skal stå lenger i jobb er nådd, men sykefraværet er fortsatt høyt og det er ikke blitt flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid.

Dette er noe av det som kommer fram i rapporten Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk, som er utarbeidet av Faggruppen for IA-arbeidet. 

– Foran utløpet av inneværende avtaleperioden er måloppnåelsen fortsatt svak for mange av delmålene i IA-avtalen. Faggruppens gjennomgang viser også at kunnskapsgrunnlaget for gjennomføring av tiltakene innenfor avtalen er for svakt, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Lite evidensbasert forskning

Faggruppens gjennomgang viser at det foreligger lite evidensbasert forskning som dokumenterer effekter av tiltak knyttet til IA-avtalen. Dette gjelder også bruken av arbeidslivssentrene og forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet, som er grundig gjennomgått av faggruppen. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet har de siste årene gjennomført omfattende utprøving av nye tiltak gjennom bruk av kontrollerte forsøk før vi iverksetter tiltakene i større skala.

– Vi tror at gevinstene av å finne fram til tiltak og metoder som faktisk virker, vil være avgjørende for at vi kan få mer effekt ut av pengene, sier Yngvar Åsholt.

Kontrollerte forsøk

Han støtter derfor faggruppen som foreslår at dette også bør gjøres innenfor sykefraværsarbeidet.  

– Å gjennomføre dette vil kreve en styrket kultur for å gjøre kontrollerte forsøk når tiltak under IA-avtalen skal initieres og seinere implementeres. Dette gjelder alle partene i IA-samarbeidet. I denne forbindelse er det det også viktig å bygge videre på de fagmiljøene, det vil si forskningsmiljøer og fagetater, som har erfaringer med denne typen utviklingsarbeid, sier Åsholt.   

Faggruppen for IA-arbeidet består av representanter for partene i arbeidslivet, Arbeids- og sosialdepartementet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Arbeidstilsynet og Finansdepartementet.

Rapporten ble levert til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i dag.

Les mer på regjeringen.no.