Etter at Arbeidsretten har avsagt dom i sak som gjaldt permittering fra stilling med såkalt disponibelplan som arbeidstidsordning, har Arbeids- og sosialdepartementet den 1. juli 2020 gitt instruks til NAV om å endre praksis. Instruksen trådte i kraft umiddelbart.    NAV har tidligere lagt til grunn at arbeidsgiver ikke kan permittere en ansatt slik at dagene med lønnsplikt etter permitteringslønnsloven løper i en periode der den ansatte etter disponibelplanen er i en friperiode. Dette fordi det i permitteringslønnsloven fremgår at arbeidsgivers lønnsplikt bare kan løpe på dager der den ansatte skulle vært på jobb.     I en nylig dom fra Arbeidsretten vises det til at disponibelplan fungerer slik at arbeidstaker og arbeidsgiver på forhånd har avtalt hvilke perioder den ansatte skal være disponibel for arbeidsgiver, og hvilke perioder den ansatte skal ha fri. Arbeidsgiver kan likevel kalle ut den ansatte ved behov, også i perioder som er avtalt som friperioder. Det er avtalt et totalt antall timer med arbeid per år, men det vil variere hvilke perioder det utføres intensivt arbeid og hvilke perioder det er fri. Den ansatte har likevel utbetalt en gjennomsnittlig lønn gjennom hele året. Årstimeverket avregnes mot slutten av året ut ifra det timeantallet vedkommende faktisk har arbeidet.    Du kan lese dommen her: Arbeidsrettens dom 16. desember 2019, sak 16/2019 (arbeidsretten.no).    NAV vil etter dette legge til grunn at lønnspliktdager under permittering fra arbeidsforhold med disponibelplan, slik den er beskrevet over, kan løpe uavhengig av om den ansatte etter planen er i en disponibelperiode eller i en friperiode. Dette vil medføre at ansatte med slik arbeidstidsordning vil kunne få innvilget dagpenger fra et tidligere tidspunkt enn før.     Praksisendringen skal gjelde alle bransjer og yrkesgrupper, der hvor realiteten i arbeidsplanen oppfyller kriteriene som går frem av Arbeidsrettens dom.