60-70 prosent med psykiske helseproblemer har et ønske om å komme i jobb. Arbeid og aktivitet kan ha positiv virkning på den psykiske helsen og gi bedre livskvalitet. NAV ønsker at flere skal få hjelp til å komme i arbeid eller aktivitet, eller hjelp til å mestre den jobben de allerede har.

Fakta om arbeid og psykisk helse:

  • Folkehelseinstituttets levekårsundersøkelse viser at over 300 000 nordmenn sliter med psykiske helseproblemer på et gitt tidspunkt.  
  • Ca. 175 000 uføre har en psykiatrisk diagnose. Så mange som seks av ti uføre under 40 år har et psykisk helseproblem.
  • 20 prosent av alt sykefravær i Norge skyldes psykiske helseproblemer.

Nasjonal satsing på arbeid, psykisk helse og rus

Satsingen har som mål at flere som har psykiske helseproblemer skal få hjelp til å komme i lønnet arbeid eller aktivitet, eller hjelp til å mestre den jobben de allerede har. Det er særlig viktig å hindre at flere ungdommer med psykiske helseproblemer faller ut av utdanning eller arbeidsliv. Satsingen har derfor et økende fokus på ungdom med psykiske helseproblemer. Innsatsen fordrer også et tett samarbeid med arbeidsgiverne.

Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012) har dannet grunnlaget for mye av det arbeidet som er rettet mot målgruppen, videreført i Oppfølgingsplanen for Arbeid og psykisk helse (2013- 2016). Satsingen gjennomføres ved et samarbeid mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Tilbud til brukere

I regi av satsingen har NAV utviklet tilbud og tiltak for mennesker med psykiske helseproblemer. Målet er å hjelpe de til å være i jobb og aktivitet, til tross for helseproblemene. I samarbeid med helsetjenesten jobber NAV med å videreutvikle og forbedre de ulike, lokale tilbud. Alle fylker har en egen fylkeskoordinator på feltet og disse kan kontaktes hvis du ønsker oversikt over tilbudene i ditt fylke. Les mer om tilbud til brukere.

Økt kunnskap i arbeidslivet

Det er også et mål å øke arbeidsgivernes generelle kunnskaper om psykiske helseproblemer i arbeidslivet, dette skjer i nært samarbeid med partene i arbeidslivet. Gjennom kurset for arbeidslivet ”Sees i morgen!” og arbeidsgiverloser i Arbeidslivssentre har mange arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud fått bedre kjennskap til psykisk helsetilbud og støtteordninger bedrifter kan benytte seg av. Les mer om økt kunnskap i arbeidslivet.

Samhandling med helsetjenester

Mange med psykiske helseproblemer og eventuell rusavhengighet har behov for samarbeid mellom NAV og helsetjenestene. Godt samarbeid med ande fagmiljø og god samordning mellom etater er nødvendig for å kunne gi brukerne den hjelpen de trenger. NAV jobber derfor med å bryte barrierer og bygge bro mellom ulike tjenester, slik at tilbudet til den enkelte blir enda bedre. Les mer om samhandling med helsetjenester.