I hvert fylke har NAV et arbeidslivssenter. Senteret gir hjelp og bistand tilpasset virksomhetens behov. Hjelp til å forbedre sykefraværet og til å inkludere mennesker med nedsatt arbeidsevne inn i virksomheten er eksempler på bistand. Senteret kan også bistå med veiledning og råd til ledere i krevende enkeltsaker.

I hvert arbeidslivssenter skal det være tilgang på en arbeidsgiverlostjeneste, med kompetanse på arbeid og psykisk helse og rusproblemer. Arbeidsgiverlosene skal blant annet støtte og veilede virksomheter i hvordan legge til rette for å beholde eksisterende medarbeidere med psykiske helseproblemer. De kan også bistå arbeidsgivere i prosessen med å inkludere nye medarbeidere.

Mer kunnskap om arbeid og psykisk helse

Mange arbeidsgivere ønsker mer kunnskap om hvordan møte medarbeidere med psykiske helseproblemer, og hvordan håndtere psykisk helse på arbeidsplassen. Sees i morgen! er en kurspakke som NAV har utviklet i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Tilbud til ansatte med psykiske helseproblemer

NAV har noen tilbud som er direkte rettet mot ansatte som har psykiske helseproblemer. Som arbeidsgiver kan det være nyttig å være klar over de mest sentrale av dem:

Senter for jobbmestring er et tilbud i noen fylker. Tilbudet er til personer med lettere til moderate psykiske helseproblemer og innebærer veiledning i hvordan personen kan håndtere og mestre symptomer på lettere psykiske lidelser i arbeidssammenheng. Erfaringene så langt viser gode resultater.