Refusjon ved innreiseforbud under pandemien

info
Innreiserestriksjonene opphører 25. september, og retten til kompensasjon opphører fra samme tidspunkt. Du kan fortsatt kreve refusjon for perioder som går til og med 25. september.
 • er forhindret fra å komme på jobb i Norge på grunn av innreiseforbudet og taper derfor pensjonsgivende inntekt
 • er ikke norsk statsborger
 • er EØS-borger (inkludert Sveits eller bosatt i et annet land som har trygdeavtale med Norge (Island, Danmark, Sverige, Finland, Luxembourg, Nederland eller Østerrike) og oppholder deg i et EØS-land. Britiske statsborgere er inkludert gjennom separasjonsavtalen med Norge. Les om trygdeavtalene.
 • har bostedsadresse utenfor Norge
 • har enten norsk fødselsnummer eller D-nummer
 • hadde jobb hos deg i Norge per 29. januar 2021
 • er registrert i Aa-registeret
 • har jobbet hos en arbeidsgiver eller fått inntekt fra NAV i minst fire uker før den datoen du søker om refusjon fra
Eksempel 1 En arbeidstaker har normalt fri onsdag og torsdag og arbeider de øvrige dagene i uken. Han er syk fra og med mandag til og med fredag. Lørdag er han frisk og går på arbeid. I dette tilfellet får arbeidstakeren utbetalt sykepenger fra og med mandag til og med fredag, altså også for dager han ikke skulle vært i arbeid. Dette betyr en overkompensasjon. 
Eksempel 2 En arbeidstaker arbeider som ovenfor. Er han imidlertid syk fra og med lørdag til og med tirsdag, får han bare utbetalt sykepenger for mandag og tirsdag. Dette innebærer en underkompensasjon.
 • Virksomheten har unntak fra meldeplikt til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
 • Den ansatte har jobbet noe for deg fra utlandet i perioden det søkes kompensasjon for
 • Den ansatte får deler av inntekten sin fra NAV, for eksempel graderte sykepenger
 • Virksomhetsoverdragelser etter 29.01.21
 • Du er privat arbeidsgiver uten organisasjonsnummer