Velg dokumentasjon

Bil (BIL)

Søknad om stønad til anskaffelse av motorkjøretøyNAV 10-07.40

Sjekk om du fyller vilkårene for stønad til bil før du går videre. Dersom du ikke fyller vilkårene, vil du få avslag på søknaden din. Les mer om vilkårene her:

Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter

Skjema må være så fullstendig utfylt som mulig. Mangelfullt utfylt skjema og/eller manglende dokumentasjon vil medføre lengre saksbehandlingstid. Ta derfor kontakt med ditt lokale NAV-kontor før du sender inn søknaden.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Klikk nedoverpilen for mer informasjon.

vis hele teksten

Legens uttalelse om søkerens evne til å føre motorkjøretøy og behovet for ekstra transport på grunn av funksjonshemmingen.

Klikk nedoverpilen for mer informasjon

vis hele teksten

Til person under 18 år som er forsørget, gis tilskudd/ lån tilsvarende det tilskudd/lån hans hovedforsørger ville ha vært berettiget til dersom denne hadde fylt vilkårene for stønad til anskaffelse av motorkjøretøy.

Som hovedforsørger anses den av foreldrene som har høyest inntekt. Dersom foreldrene er separert, regnes den av foreldrene som har barnet hos seg, som hovedforsørger. Hvis foreldrene deler omsorgen likt mellom seg, skal de som hovedregel vurderes som ektefeller. Om det er fosterforeldre som har omsorgen for barnet, er det bare barnets egen inntekt som skal legges til grunn.

vis hele teksten

Vedlegg: Tilleggsskjema for bil, NAV 10-07.43

vis hele teksten

Vedlegg: Erklæring fra spesialist

vis hele teksten

Dersom det foreligger psykiske årsaker til at offentlige kommunikasjonsmidler ikke kan benyttes, skal det foreligge erklæring fra psykolog eller psykiater.

Vedlegg: Kopi av vognkort på bil som du eller andre i husstanden har i dag, enten den er privat eller trygdefinansiert

vis hele teksten

Vedlegg: Kopi av verge- eller hjelpevergeattest

vis hele teksten

Vedlegg: Dokumentasjon vedrørende veiforhold fra kommunens tekniske avdeling

vis hele teksten