Velg dokumentasjon

Gravferdsstønad (GRA)

Søknad om gravferdsstønad NAV 07-02.08

Dette skjemaet bruker du hvis du skal søke om å få dekket utgifter til gravferd.

NB: Du skal bruke avdødes fødselsnummer i søknaden.

Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Klikk nedoverpilen for mer informasjon

vis hele teksten

Den avdøde må ha vært medlem av folketrygden.

Den som skal dekke gravferden, kan sette fram krav om stønaden.

Klikk nedoverpilen for mer informasjon

vis hele teksten

Utgifter til minnestund dekkes ikke.

vis hele teksten

-

vis hele teksten

-

Vedlegg: Regning fra begravelsesbyrået

vis hele teksten

Når et medlem i folketrygden dør i Norge, og båren må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (utover en egenandel) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Faktura fra begravelsesbyrå må inneholde nøyaktige adresser og avstander til bolig, sykehus/sykehjem, kirker, gravplasser, bårehus og byrå. Søknaden må være undertegnet av pårørende eller fullmakt fra pårørende til begravelsesbyrået må være vedlagt. Faktura må være spesifisert, for eksempel med avstanden målt i km som båren med avdøde er transportert, samt fakturanummer eller KID-nummer. Hvis det er særlige forhold som påvirker faktura i den konkrete saken, for eksempel behov for ventetid, ekstra mannskap, transport utenfor ordinær arbeidstid mv. må dette forklares.

Vedlegg: Kopi av den avdødes siste likningsutskrift eller selvangivelse. Kopi av oversikt over forsikringsbeløp, støtte fra gravferdskasse og lignende som er eller vil bli utbetalt som følge av dødsfallet.

vis hele teksten

Den avdøde var over 18 år: Gravferdsstønad gis avhengig av den avdødes nettoformue. Nettoformue slik den framkommer på siste ligningsattest eller siste skattemelding, legges til grunn. Videre legges det til grunn tjenestepensjon som blir utbetalt til den avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp, støtte fra begravelseskasse og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet

Den avdøde var under 18 år: Det gis uavkortet gravferdsstønad opptil et visst beløp til dekking av utgifter til gravferden.

Vedlegg: Kopi av den avdødes og den gjenlevendes siste likningsutskrift eller selvangivelse.

vis hele teksten

Definisjon: Med ”samboer som kan likestilles med ektefelle” menes samboere som har eller har hatt felles barn, og samboere som tidligere har vært gift med hverandre.

Den avdøde var over 18 år: Gravferdsstønad gis avhengig av den avdødes og den gjenlevendes samlede finansformue. Finansformuen slik den framkommer på siste ligningsutskrift eller siste skattemelding for den avdøde og den gjenlevende, legges til grunn. Videre legges det til grunn tjenestepensjon som blir utbetalt til den avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp, støtte fra begravelseskasse og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Den avdøde var under 18 år: Det gis uavkortet gravferdsstønad opptil et visst beløp til dekking av utgifter til gravferden.