Velg dokumentasjon

Enslig forsørger (ENF)

Søknad om overgangsstønad, stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid og stønad til skolepenger til enslig mor eller farNAV 15-00.01

Dette skjemaet bruker du hvis du er enslig forsørger, og søker om overgangsstønad, stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid og stønad til skolepenger til enslig mor eller far.

Søker du om tilleggsstønader fordi du er i utdanning, er arbeidssøker eller må flytte for å komme i arbeid må du sende digital søknad på nav.no.

Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter

Overgangsstønad

Stønad til barnetilsyn

Stønad til skolepenger

Det kan være like vedlegg for noen av stønadene nevnt ovenfor. Dersom du søker om flere stønader samtidig, skal du ikke legge ved samme dokumentasjon flere ganger.

Det er viktig at du fyller ut alle relevante punkter i søknaden og legger ved all nødvendig dokumentasjon. Da blir saken din behandlet raskere.

Vedlegg for enslig forsørger:

vis hele teksten

Dette er vedlegg som er nødvendig for å kunne avgjøre om du fyller vilkårene om å være enslig mor eller far.  

NB: Ikke kryss av på denne raden!
Dette er bare en overskrift, og kryss her får elektronisk innsending til å feile.

Vedlegg: Kopi av bevilling fra fylkesmannen eller kopi av dom eller kjennelse eller kopi av søknad / stevning om separasjon eller skilsmisse

vis hele teksten

Dersom du har vært gift, må du dokumentere at du er separert eller skilt eventuelt har søkt / reist sak om separasjon eller skilsmisse. Gjelder også dersom tidligere ektefelle ikke er mor/far til barnet/barna.  

Vedlegg: Erklæring om samlivsbrudd

vis hele teksten

Ugifte foreldre som har bodd sammen, skal legge fram en erklæring om at det er brudd i forholdet og at de ikke lenger bor sammen. Du finner eksempel på erklæring om samlivsbrudd her. Det er ikke et krav å bruke den standardiserte erklæringen, men den inneholder tilstrekkelig informasjon og bør brukes. Erklæringen må være underskrevet av begge foreldrene.

 

 

Vedlegg: Bekreftelse på termindato fra lege eller jordmor

vis hele teksten

 Det kan gis overgangsstønad inntil to måneder før fødselen. Dersom du allerede mottar overgangsstønad for et eldre barn, må du dokumentere eller sannsynliggjøre at barna ikke er helsøsken, det viil si at barna ikke har samme far.

Du må uttale deg om dette til NAV. Et alternativ kan være å ta blodprøve eller DNA-test som dokumentasjon. Dette dekkes ikke av NAV, men er noe du kan gjøre på eget initiativ.

Vedlegg: Kopi av samværsavtale, avgjørelse fra domstolene eller kopi av avtale om delt bosted for barna

vis hele teksten

Gjelder dersom

  • foreldrene har inngått en avtale om samvær med barna
  • samvær med barna er fastsatt av domstolene
  • foreldrene har inngått en avtale om delt bosted etter barneloven § 36

Vedlegg: Bekreftelse fra UDI eller fremmedpolitiet

vis hele teksten

Du kan eventuelt legge fram grønt reisebevis ved personlig fremmøte på NAV-kontoret ditt.

Vedlegg: Kopi av oppholdstillatelse

vis hele teksten

Er du EØS-borger, er det tilstrekkelig å dokumentere at du har et arbeidsforhold i Norge

Vedlegg for søknad om overgangsstønad:

vis hele teksten

Det kreves ulike typer dokumentasjon avhengig av din situasjon og barnets alder når du søker om overgangsstønad. Du bør derfor sette deg inn i vilkårene for overgangsstønad før du går videre nedenfor med vedleggene knyttet til denne stønadstypen.

Dersom det yngste barnet er over 1 år, kan overgangsstønad som hovedregel bare gis dersom du er i arbeid, nødvendig og hensiktsmessig utdanning, er reell arbeidssøker eller etablerer egen virksomhet. Utdanning og arbeid må pågå i minst halvparten av full tid. For å bli vurdert som - og registrert som reell arbeidssøker må du fylle ut skjema NAV 15-08.01. Det samme gjelder ved etablering av egen virksomhet. Det kan gjøres unntak fra kravet til aktivitet dersom du uforskyldt mangler tilsynsordning eller dersom du er syk eller har et sykt barn.

NB: Ikke kryss av på denne raden!
Dette er bare en overskrift, og kryss her får elektronisk innsending til å feile.

Vedlegg: Bekreftelse på arbeidsforhold. Dersom du er arbeidstaker har NAV opplysninger om inntekten din. Dersom du er selvstendig næringsdrivende, skal du vedlegge siste skatteavregning, eventuelt selvangivelse.

vis hele teksten

Overgangsstønaden skal reduseres dersom du er i arbeid.

Vedlegg: Dokumentasjon på arbeidsforhold og stillingsprosent

vis hele teksten

Dersom det yngste barnet er over ett år, kan overgangsstønad som hovedregel bare gis dersom du er i arbeid, nødvendig og hensiktsmessig utdanning, er reell arbeidssøker eller etablerer egen virksomhet. Utdanning og arbeid må pågå i minst halvparten av full tid. Det kan gjøres unntak fra kravet til aktivitet dersom du uforskyldt mangler tilsynsordning eller dersom du er syk eller har et sykt barn. 

Vedlegg: Dokumentasjon fra skole eller studiested på utdanning, samt omfanget av utdanningen.

vis hele teksten

Dersom det yngste barnet er over ett år, kan overgangsstønad som hovedregel bare gis dersom du er i arbeid, nødvendig og hensiktsmessig utdanning, er reell arbeidssøker eller etablerer egen virksomhet. Utdanning og arbeid må pågå i minst halvparten av full tid. Det kan gjøres unntak fra kravet til aktivitet dersom du uforskyldt mangler tilsynsordning eller dersom du er syk eller har et sykt barn. 

Vedlegg: Skjema NAV 15-08.01

vis hele teksten

Dersom det yngste barnet er over 1 år, kan overgangsstønad som hovedregel bare gis dersom du er i arbeid, nødvendig og hensiktsmessig utdanning, er reell arbeidssøker eller etablerer egen virksomhet. Utdanning og arbeid må pågå i minst halvparten av full tid. For å bli vurdert som - og registrert som reell arbeidssøker må du fylle ut skjemaet

Skjema for deg som er arbeidssøkjar og søkjer om overgangsstønad og stønad til barnetilsyn - NAV 15-08.01

Vedlegg: Avslag på søknad om barnehageplass, skolefritidsordning eller liknende

vis hele teksten

Det kan gjøres unntak fra kravet til aktivitet i slike tilfeller. Gjelder overgangsstønad når yngste barn er fylt ett år.

Vedlegg: Legeattest for egen sykdom eller sykt barn

vis hele teksten

Egen sykdom og barns sykdom kan ha betydning ved søknad om overgangsstønad når det yngste barnet er mellom ett og ti år. Det kan gjøres unntak fra kravet til aktivitet i slike tilfeller. Midlertidig sykdom kan også gi grunnlag for forlenget tid med overgangsstønad.

Vedlegg: Erklæring fra lege eller psykolog

vis hele teksten

Dersom barnet ditt krever særlig tilsyn på grunn av funksjonshemning, sykdom eller store sosiale problemer, kan du på visse vilkår få overgangsstønad fram til barnet fyller 18 år.

Vedlegg: Kopi av konkret tilbud om arbeid, kopi av opptaksbevis fra skole-/studieplass eller kopi av avtale om tilsynsordning

vis hele teksten

Dersom du mottar overgangsstønad kan du få fortsatt overgangsstønad dersom du innen seks måneder skal begynne i arbeid, utdanning eller får tilsynsordning for barn. Det er en forutsetning at du har fått konkret arbeid/tilsynsordning eller er faktisk er kommet inn på utdanning.

Vedlegg: Skjema NAV 15-08.01

vis hele teksten

Du kan få fortsatt overgangsstønad i inntil seks måneder dersom du står tilmeldt NAV som reell arbeidssøker, forutsatt at du ikke allerede har mottatt stønad på dette grunnlaget. For å bli vurdert som - og registrert som reell arbeidssøker må du fylle ut skjemaet

Skjema for deg som er arbeidssøkjar og søkjer om overgangsstønad og stønad til barnetilsyn - NAV 15-08.01

Vedlegg for stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid: Dersom du er i utdanning eller reell arbeidsdsøker kan du søke om tilleggsstønader (velg tema tilleggsstønader på nav.no)

vis hele teksten

Det kreves ulike typer for dokumentasjon avhenging av din situasjon og barnets alder når du søker om stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid.  Du bør sette deg inn i vilkårene for stønad til barnetilsyn før du går videre nedenfor med vedleggene knyttet til denne stønadstypen.

Stønad til barnetilsyn kan gis dersom du er i arbeid eller etablerer egen virksomhet.

NB: Ikke kryss av på denne raden!
Dette er bare en overskrift, og kryss her får elektronisk innsending til å feile.

Vedlegg: Dokumentasjon fra arbeidsgiver på at du er i arbeid. Dersom du er arbeidstaker, har NAV opplysninger om inntekten din. Dersom du er selvstendig næringsdrivende, skal du vedlegge siste skatteavregning, eventuelt selvangivelse

vis hele teksten

Det gis ikke stønad til barnetilsyn dersom inntekten din overstiger seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

Vedlegg: Dokumentasjon fra tilsynsordningen/den som passer barnet på hvem som passer barnet og på utgiftene til tilsynet

vis hele teksten

Utgifter til kost, reise eller lønn for husarbeid skal ikke tas med i utgiftene til barnetilsynet.

Vedlegg: Dokumentasjon på at barnet trenger vesentlig mer tilsyn enn det som er vanlig for jevnaldrende

vis hele teksten

Det må dokumenteres med erklæring fra lege, psykolog eller liknende. Dokumentasjonen må særlig beskrive tilsynsbehovet sammenlignet med barn på samme alder.

Vedlegg: Dokumentasjon på arbeidsforholdet og eventuelt nødvendig reisetid

vis hele teksten

Det må dokumenteres at du enten

  • må være borte fra hjemmet ut over det som er en vanlig arbeidsdag
  • jobber om kvelden og natten
  • jobber skiftarbeid, helgearbeid, turnustjeneste, er pendler ol.

Vedlegg: Legeattest

vis hele teksten

Det må dokumenteres fra lege eller lignende at du har en forbigående sykdom som er til hinder for at du er i arbeid eller utdanning.

Vedlegg for søknad om stønad til skolepenger: Dersom du har andre utgifter i forbindelse med utdanning kan du søke om tilleggsstønader (velg tema tilleggsstønader på nav.no)

vis hele teksten

Du bør sette deg inn i vilkårene for stønad til skolepengerfør du går videre nedenfor med vedleggene knyttet til denne stønadstypen.

NB: Ikke kryss av på denne raden!
Dette er bare en overskrift, og kryss her får elektronisk innsending til å feile.

Vedlegg: Opptaksbevis fra skole eller studiested

vis hele teksten

Dokumentasjonen må vise hvilket skoleår du er i utdanning.

Vedlegg: Kopi av opptaksbevis eller kvittering for betalt semesteravgift, eksamensavgift, skolepenger

vis hele teksten

Du må også legge fram bekreftelse som viser omfanget av utdanningen - sett i forhold til full tids studiebelastning

Vedlegg: Dokumentasjon på årsaken til at du har valgt privat utdanning

vis hele teksten

Stønad til skolepenger til privat skole kan bare gis unntaksvis. Unntak kan være:

  • at det ikke finnes tilsvarende offentlig utdanning
  • at du ikke kom inn på tilsvarende offentlig utdanning
  • at det ikke finnes tilsvarende offentlig utdanning på hjemstedet
  • at offentlig skole ikke passer med åpningstiden i barnehagen