Velg dokumentasjon

Enslig forsørger (ENF)

Søknad om overgangsstønad - enslig mor eller farNAV 15-00.01

Dette søknadsskjemaet bruker du hvis du er enslig mor eller far, og søker om overgangsstønad.

Les mer om overgangsstønad

Nedenfor finner du en oversikt over dokumentasjon som du må legge ved søknaden. Det kan være like vedlegg for noen av stønadene nevnt ovenfor. Hvis du søker om flere av disse stønadene samtidig, trenger du ikke legge ved samme dokumentasjon flere ganger.

Du kan kun søke om stønad for inntil tre måneder tilbake før måneden du søker.

Les mer om hva du må legge ved av dokumentasjon. 

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Kopi av søknad/stevning om separasjon eller skilsmisse, eller dokumentasjon på separasjon eller skilsmisse i utlandet.

vis hele teksten

Hvis du står som separert eller skilt i folkeregisteret trenger du ikke å sende inn dokumentasjon på dette. Dette gjelder også dersom du er separert eller skilt fra en person du ikke har barn med.

Hvis du er registrert som separert eller skilt i folkeregisteret trenger du ikke å sende inn dokumentasjon. Dette gjelder også dersom du er separert eller skilt fra en person du ikke har barn med.

 

Vedlegg: Erklæring om samlivsbrudd.

vis hele teksten

Du må legge ved en erklæring om at det er brudd i forholdet, og at dere ikke lenger bor sammen. Dette er ikke et eget skjema, men kan for eksempel se slik ut. Når erklæringen er signert av begge foreldrene, kan du ta bilde av den og laste den opp som vedlegg til søknaden.

 

Vedlegg: Bekreftelse på termindato fra lege eller jordmor.

vis hele teksten

Vedlegg: Kopi av avtalen.

vis hele teksten

Vedlegg: Kopi av samværsavtale eller avgjørelse fra domstolene som viser hvor mye samvær den andre forelderen har med barnet/barna.

vis hele teksten

Vedlegg: En redegjørelse for samværet der det forklares hvor mye samvær den andre forelderen har med barnet/barna.

vis hele teksten

Vedlegg: Kopi av vedtak om oppholdstillatelse eller kopi av gyldig oppholdskort, og dokumentasjon på at du kan forsørge deg selv.

vis hele teksten

Vedlegg: Dokumentasjon fra skole eller studiested som viser hvilke studier/fag du tar, periode du er elev/student, semester/klassetrinn og omfanget av utdanningen (studiebelastningen).

vis hele teksten

Utskrift fra studentweb er ikke tilstrekkelig. På dokumentasjonen må det gå tydelig frem hvem dokumentasjonen gjelder, og at du har sagt ja til skole/studieplassen. Hvis du er lærling må du legge frem lærlingkontrakt.

Vedlegg: Skjema for deg som er arbeidssøker og søker om overgangsstønad - NAV 15-08.01

vis hele teksten

Vedlegg: Dokumentasjon på at du har fått avslag på søknad om barnehageplass, skolefritidsordning eller liknende. Står barnet på venteliste til barnehage, legger du ved bekreftelse på dette. For å få unntak fra aktivitetsplikten må du dokumentere at du har søkt om oppstart i barnehage fra det tidspunktet barnet fylte ett år.

vis hele teksten

 

 

Vedlegg: Legeattest for egen sykdom eller sykt barn.

vis hele teksten

Vedlegg: Du må legge ved dokumentasjon fra lege eller psykolog som bekrefter i hvor stor grad barnet ditt trenger tilsyn og omsorg som påvirker mulighetene dine til å være i arbeid.

vis hele teksten

Vedlegg: Kopi av konkret tilbud om arbeid, kopi av opptaksbevis fra skole-/studieplass eller kopi av avtale om tilsynsordning.

vis hele teksten

Vedlegg: Skjema for deg som er arbeidssøker og søker om overgangsstønad - NAV 15-08.01

vis hele teksten

Vedlegg: Dokumentasjon på at barnet trenger vesentlig mer tilsyn enn det som er vanlig for jevnaldrende.

vis hele teksten

Vedlegg: Dokumentasjon som beskriver arbeidsforholdet og eventuell nødvendig reisetid.

vis hele teksten

Vedlegg: Attest fra lege eller lignende der det kommer fram at du har en forbigående sykdom som er til hinder for at du er i yrkesrettet aktivitet.

vis hele teksten

Vedlegg: Dokumentasjon fra skole/studiested som viser hvilke studier/fag du tar, periode du er elev/student, semester/klassetrinn og omfanget av utdanningen (studiebelastningen). Utskrift fra studentweb er ikke tilstrekkelig. På dokumentasjonen må det gå tydelig frem hvem dokumentasjonen gjelder, og at du har sagt ja til skole/studieplassen. Hvis du er lærling må du legge frem lærlingkontrakt.

vis hele teksten