Velg dokumentasjon

Dagpenger (DAG)

Søknad om dagpenger (ikke permittert)NAV 04-01.03

Dette skjemaet bruker du når du vil søke om erstatning for tapt arbeidsinntekt. OBS: Du må først være registrert som arbeidssøker. Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du registrere deg her.

Denne søknaden kan du sende inn elektronisk.

Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter 

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Arbeidsavtale(r) og oppsigelse(r) fra alle arbeidsforholdene dine de siste tolv månedene. Dersom du ønsker å få arbeidstiden din beregnet på bakgrunn av de siste 36 månedene, må du legge ved dokumentasjon på dette. Klikk nedoverpilen for mer informasjon.

vis hele teksten

Opplysninger som alltid må være med:

Start- og sluttdatoen for arbeidsforholdet, ukentlig arbeidstid, avtalt eller kontraktsfestet oppsigelsestid, datoen oppsigelsen ble gitt eller mottatt og sluttårsaken. Dersom du har sagt opp selv, som alternativ til å bli oppsagt på grunn av innskrenkninger, må du dokumentere dette. Har du sagt opp av helsemessige årsaker, må du dokumentere dette med en legeerklæring.

For deg som har hatt varierende arbeidstid:

Dersom du ikke har hatt avtale om fast ukentlig arbeidstid i minst seks måneder før arbeidstiden din sist ble redusert, må du dokumentere alle arbeidstimer de tolv siste månedene.

Alternativ beregning av arbeidstid:

Du kan få beregnet arbeidstiden din på bakgrunn av alle arbeidstimene du har hatt de siste 36 månedene før du siste gang ble helt eller delvis ledig (fikk redusert arbeidstid). Du skal kun be om å få vurdert arbeidstiden de siste 36 månedene hvis du mener dette gir deg den høyeste gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden. Ønsker du å få beregnet arbeidstiden din etter dette alternativet, må du dokumentere arbeidstiden din de siste 36 månedene før du siste gang ble helt eller delvis ledig.

Du kan eventuelt bruke skjemaet "Bekreftelse på sluttårsak" - NAV 04-08.03, hvis opplysningene ikke er dekket i arbeidsavtalen eller oppsigelsen din.

NB: I oversikten over vedlegg du skal sende inn, vil alltid teksten nedenfor vises med lenke til skjemaet, men du kan bruke annen dokumentasjon i stedet, slik det er forklart ovenfor.

 

Bekreftelse på sluttårsak/nedsatt arbeidstid (ikke permittert) - NAV 04-08.03

Vedlegg: Overdragelse av lønnskrav

vis hele teksten

Legg ved:

Egenerklæring - overdragelse av lønnskrav - NAV 04-03.07

Vedlegg: Fødselsattest eller bostedsbevis for barna

vis hele teksten

Barnet er nyfødt og er ikke registrert i folkeregisteret ennå, eller barnet er nettopp kommet til Norge og har ikke fått norsk fødselsnummer ennå.

Vedlegg: Oppholds- og arbeidstillatelse

vis hele teksten

Oppholds- og arbeidstillatelse

Vedlegg: Tjenestebevis

vis hele teksten

Det må gå klart fram når tjenesteperioden har vært.

Vedlegg: Dokumentasjon av sluttdato

vis hele teksten

Dokumentasjon av lærestedets offisielle sluttdato eller dato for siste avlagte avsluttende eksamen, eller bekreftelse fra skolen på at du har avsluttet studiet dersom du har avbrutt skolegangen.

Vedlegg: Bekreftelse fra lærestedet om at du er elev

vis hele teksten

Du må søke på eget skjema  - NAV 04-06.05 - om å beholde dagpenger mens du tar utdanning.

Søknad om godkjenning av utdanning med rett til dagpenger - NAV 04-06.05

Vedlegg: Kopi av sluttavtale

vis hele teksten

Det må framgå hvilken periode du har fått lønn for eller sluttkompensasjonens totale beløp, samt opplysning om din ordinære lønn pr. måned før du sluttet.

Vedlegg: Attest PD-U1 fra det landet du har arbeidet i

vis hele teksten

Attesten er dokumentasjon på arbeids- og trygdeperioder i annet EØS-land, og utstedes av myndighetene i det landet du har arbeidet i.

Vedlegg: Oversikt over arbeidstimer

vis hele teksten

Oversikten skal vise hvordan arbeidet med gårdsbruket fordeler seg på årsbasis.

Oversikt over arbeidstimer - NAV 04-03.08

Vedlegg: Sjøfartsbok eller hyreavregning

vis hele teksten

Sjøfartsbok eller dokumentasjon av siste hyreavregning.

Vedlegg: Egenerklæringsskjema for fastsettelse av grensearbeiderstatus

vis hele teksten

Bor du i et annet EU/EØS-land enn Norge og har mistet arbeidet/har fått redusert arbeidstid hos arbeidsgiver i Norge må du fylle ut skjemaet Egenerklæringsskjema for fastsettelse av grensearbeiderstatus når du søker om dagpenger.

Egenerklæringsskjema for fastsettelse av grensearbeiderstatus - NAV 04-13.01