Eksempler på beregning av uføre-, gjenlevende- og alderspensjon før 2011

Her finner du eksempler på beregning av gjenlevendepensjon og på beregning av alderspensjon for deg som tok ut pensjonen før 2011 eller som er født i 1942 eller tidligere. Eksemplet for beregning av alderspensjon gjelder også for deg som mottar uførepensjon, mottar offentlig AFP og er under 65 år, eller mottar privat AFP som ble tatt ut før 2011 (gammel privat AFP). Uførepensjon, offentlig AFP og gammel privat AFP blir i tillegg justert for uføregrad/uttaksgrad.

Generelt om beregningen

Uførepensjon, gjenlevendepensjon og alderspensjon før 2011 består av grunnpensjon og tilleggspensjon. De som ikke har opparbeidet tilleggspensjon eller har en lav tilleggspensjon vil få særtillegg. I eksemplene under har vi lagt til grunn at pensjonistene har 40 år med trygdetid, altså at de har vært bosatt i Norge/vært medlem av folketrygden i minst 40 år mellom fylte 16 og det året de fyller 66 år. I beregningen er det brukt grunnbeløp (G) fra 1. mai 2010: 75 641 kroner. Vi benytter årsbeløp i alle beregningene. Beløpene vil derfor kunne avvike med noen kroner på grunn av avrunding, i forhold til reelle beregninger, der pensjonen beregnes med månedsbeløp. Eksemplene viser beregning av:

  • alderspensjon før 2011
  • alderspensjon før 2011 med forsørgingstillegg
  • pensjon til gjenlevende ektefelle
  • pensjon til alderspensjonist før 2011 med tilleggspensjonsrettigheter etter avdød ektefelle